РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ У НЬОГО ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

  • С.М. Хатунцева
Ключові слова: професійні якості, майбутній учитель, самовдосконалення, готовність до самовдосконалення, індивідуалізація професійної підготовки

Анотація

У статті порушено проблему розвитку професійних якостей студента вищого навчального педаго- гічного закладу в процесі формування у майбутнього вчителя готовності до самовдосконалення. Здійс- нено спробу довести, що цілеспрямованість, прагнення до самовдосконалення, педагогічна тренова- ність як якості особистості є основою підструктури особистісного компоненту зазначеної готовності та сприяють її формуванню.

Посилання

1. Акмеологія з основами психології кар’єри : навч. посіб. / [укл. О.М. Гавалешко, В.В. Пасніченко, Т.А. Кривко]. – Чернівці : Рута, 2004. – 84 с.
2. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти): монографія / В.М. Гриньова. – Харків : Основа, 1998. – 300 с.
3. Дунець Л.М. Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата психол. наук : спец. 20.02.02 – «Військова педагогіка і психологія» / Л.М. Дунець. – Хмельницький, 2000. – 19 с.
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5. Елагина Л.В. Мониторинг воспитания культуры профессиональной деятельности будущего специалиста: учеб.-метод. пособ. / Л.В. Елагина. – М., 2006. – 72 с.
6. Загальна психологія : підручник / За заг. ред. академіка С.Д. Максименка. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704 с.
7. Ильин Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 368 с.
8. Каньковський І.Є. Професійно необхідні якості інженера-педагога / І.Є. Каньковський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 34–35. – С. 281–287.
9. Килівник А.М. Формування культури самоорганізації майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 /
А.М. Килівник. – Хмельницький, 2015. – 277 с.
10. Климко Н. В. Развитие навыков самоорганизации в будущих экономистов-бухгалтеров в условиях среднего специального ученого заведения : автореф. дис. ... на соиск. научн. степени кандидата пед. наук : спец. 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» / Н.В. Климко. – Казань, 2009. – 23 с.
11. Кондракова Э.Д. Педагогические условия формирования культуры личности в учреждениях высшего профессионального образования: монографія / Э.Д. Кондракова. – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2004. – 168 с.
12. Логінов Е.М. Деякі аспекти системного аналізу категорій тренованості / Е.М. Логінов // Методи визначення тренованості спортсменів вищих розрядів. – Мінськ, 1972. – С. 31–32.
13. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.
14. Новий тлумачний словник української мови у 3 томах / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – Київ: «АКОНІТ». – Т. 2. – 2008. – 926 с.
15. Новий тлумачний словник української мови у 3 томах / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – Київ: «АКОНІТ». – Т. 3. – 2008. – 862 с.
16. Пащенко Д. І. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : спец.13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Д.І. Пащенко. – К., 2006. – 36 с.
17. Психологія: навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін. – К. : ІНКОС, 2005. – 352 с.
18. Селевко Г.К. Дифференциация обучения / Г.К. Селевко, Б.А. Бройде, Р.Б. Артамонова. – Ярославль, 1995. – 54 с.
19. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки / В.А. Сластенин. – М. : Просвещение, 1976. – 160 с.
20. Хмельковська С.В. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С.В. Хмельковська. – Одеса, 2005. – 23 с.
21. Чудакова В.П. Управлінська компетентність керівників із формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища
профільної школи / В.П. Чудакова // Управління школою. Видавнича група ОСНОВА. – 2012. – № 19–21 (355–357). – С. 10–20.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
159-165
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ