НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • В.М. Шевченко
Ключові слова: професійна компетентність фахівця з обліку і оподаткування, рофесійна підготовка

Анотація

У статті розглянуто проблему формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у процесі професійної підготовки, для розв’язання якої запропоновано спиратись і на іс- торико-педагогічні наукові дослідження, і на сучасні педагогічні дослідження в розрізі філософсько-ос- вітнього, соціологічного, педагогічного, психологічного та юридичного аспектів (напрямів).

Посилання

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf.
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
3. Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266-VІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ uk/cardnpd?docid= 248149695.
4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. для студ., асп. та молодих викладачів вищ. навч. закл. / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности, основы и методы: учеб.-метод. пособие / С.И. Архангельский. – М. : Высш. шк., 1980. – 368 с.
6. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии образования / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1995. – 100 с.
7. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – 114 с.
8. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании : автор. версия / И.А. Зимняя. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.
9. Ничкало Н.Г. Теоретико-методологічні проблеми реформування професійно-технічної освіти / Н.Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 105–134.
10. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтоване навчання: підготовка вчителя: [монографія] / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2006. – 272 с.
11. Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посіб. / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с.
12. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 326 с.
13. Бобров В.Л. Вища економічна освіти на сучасному етапі розвитку суспільства / В.C. Бобров, Л.М. Каніщенко // Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 16–24.
14. Дем’яненко В.В. Освіта в системі економіки знань / В.В. Дем’яненко // Економіка знань та її перспективи для України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2005. – 168 с.
15. Дмитриченко Л.А. Роль освіти у розвитку трудового потенціалу країни і його ефективної структури / Л.А. Дмитриченко // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. тр. : в 3 т. / НАН Украины. Ин-т экономики промыш-сти. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 265– 269.
16. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с.
17. Прокопенко І.Ф. Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. ; 13.00.01 / І.Ф. Прокопенко. – К., 1996. – 467 с.
18. Яременко О.Л. Подготовка экономистов в приватном вузе : опыт и перспективы : монография / О.Л. Яременко, В.В. Астахов. – Харьков : Нар. укр. акад., 2001. – 88 с.
19. Беньковська Н.Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесах фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 – «Теорія і методика проф. освіти» / Н.Б. Беньковська. – 2015. – 20 с.
20. Власюк І.В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін: дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 – «Теорія і методика проф. освіти» / І.В. Власюк; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 254 с.
21. Гриців В.Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 – «Теорія і методика проф. освіти» / Гриців Віталія Богданівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна»]. – Захищена 10.06.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с.
22. Кобилянська І. М. Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / І.М. Кобилянська; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – [Вінницький нац. техн. ун-т]. – Захищена 23.06.2015. – Житомир, 2015. – 20 с.
23. Крутоус Т.П. Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природно-наукових дисциплін: дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Т.П. Крутоус; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 245 с.
24. Максимова Л.П. Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 – «Теорія і методика проф. освіти» / Л.П. Максимова. – 2015. – 20 с.
25. Спіцина А.Є. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 – «Теорія і методика проф. освіти» / А.Є. Спіцина. – 2015. – 20 с.
26. Яковенко О.І. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 – «Теорія і методика проф. освіти» / Яковенко О.І. – 2015. – 20 с.
27. Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ (із змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page6.
28. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. s45.ru.wbprx.com/laws/show/1341-2011-п.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
166-170
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ