ІНОЗЕМНА МОВА ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • І.В. Тимощук
Ключові слова: глобалізація, культура, мовна політика, освіта, англійська мова, навчання, тенденції

Анотація

Розкрито явище глобалізації як неминучий феномен розвитку суспільства. Вказано на позитивні та негативні ознаки глобалізації. Висвітлено панівне використання англійської мови як наслідок широкого впливу на світові політичні та економічні процеси США та країн Британської Співдружності. Розкрито взаємозв’язок економіки, політики та мови. Звернено увагу на необхідність реформування української державної мовної політики відповідно до стандартів Європейського Союзу, що пояснюється євроін- теграційним вектором розвитку України. Зазначено, що вивчення іноземної мови є не лише необхід- ною умовою для продовження навчання чи працевлаштування за кордоном, але й запорукою успішної кар’єри на вітчизняному ринку праці. Наведено приклад занепокоєння Європейського Союзу щодо до- мінування англійського мови та необхідності вивчення, окрім англійської, ще й другої іноземної мови. Автор застерігає щодо непотрібності «модного» використання слів іншомовного походження за умови наявності слів-відповідників в українській мові.

Посилання

1. Ажнюк Б.М. Мовна політика і верховенство права / Б.М. Ажнюк // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу. – 25–27 жовтня 2007. – С. 42–43.
2. Алпатов В.М. Глобализация и развитие языков / В.М. Алпатов [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://anti-glob.narod.ru/st/alpatov.htm.
3. Буряк В.В. Динамика культуры в эпоху глобализации: ноосферный контекст : [монография] / В.В. Буряк. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 462 с.
4. Вдовкіна М.С. Вплив глобалізації на мову як аспект культури суспільства / М.С. Вдовкіна, І.К. Кобякова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26213/1/Vdovkina%20.pdf.
5. Возняк Т. Глобалізація як виклик людству / Т. Возняк // Ї. – 2000. – № 19. – С. 27–47.
6. Войтович Р.В. Глобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку / Войтович Р.В. // Державне управління: теорія та практика. – 2010. – № 2. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10vrvfsr.pdf.
7. Волович О. Особливості глобалізаційних процесів в арабському світі та їх урахування в близькосхідній політиці України / О. Волович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/october09/05.htm.
8. Вольфовська Т. Комунікативна компетентність молоді як одна з передумов досягнення життєвої мети / Т. Вольфовська // Шлях освіти. – 2012. – № 3. –С. 13–16.
9. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти : [наук. вид.] / А.С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2006. – 312 с.
10. Ділова іноземна мова : програма та робоча програма / [ Л.А. Колот, С.М. Буленок]. – К. : КНТЕУ, 2013. – 14 c.
11. Кривець С.М. Іноземна мова за професійним спрямуванням: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / С.М. Кривець. – К. : КРОК, 2012. – 24 с.
12. Іноземна мова як життєве вміння [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2016/09/26/inozemna-mova-yak-zhittevevminnya/.
13. Кремень В.Г. Освіта в контексті соціокультурних змін / В.Г. Кремень // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2010. – № 27. – С. 10–14.
14. Кристалл Д. Английский язык как глобальный / Д. Кристалл. – М. : Весь мир, 2001. – 185 с.
15. Мельник Ю.B. Языковая глобализация / Ю. Мельник // Глобалистика. Энциклопедия. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 1621 с.
16. Радевич-Винницький Я. Глобалізація і мовно-інформаційний простір в Україні / Я. РадевичВинницький // Визвольний шлях. – 2006. – Берез. − С. 6–17.
17. Самойлюкевич І. Назустріч інформаційному суспільству / І. Самойлюкевич // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С. 51–55.
18. Сімків Л. Регіональна політика в умовах глобалізації / Л. Сімків, І. Павлишин // Научный прогресс на рубеже тысячелетий. – Т. 3 : Экономические науки. – София, 2013. – С. 85–88.
19. Шлєіна Л. Мова у контексті глобалізації / Л. Шлєіна // Українознавчий альманах. – 2012. – № 9. – С. 366–369.
20. Cotton D. Market Leader. Intermediate business English : Course Book / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Edinburg : Longman, 2008. – 176 p.
21. Turchyn D. English for international relations / D. Turchyn / Англійська мова для міжнародних відносин : [навч. посіб.]. – 2 ге вид., перероб. і допов. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 256 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
171-176
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ