ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ З ФІЗИКИ В ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • М.В. Хомутенко
Ключові слова: методика навчання атомної і ядерної фізики, тестування, поточний контроль, підсумкове тестування, Google Forms, хмаро орієнтоване навчальне середовище

Анотація

У статті розглядається тестування як метод педагогічного дослідження та оцінювання навчальних здобутків при навчанні розділу «Атомна і ядерна фізика». Проаналізовано переваги та недоліки тестового контролю знань. Висвітлено характеристики вступного, поточного та підсумкового тестування та їхніх видів. Розкрито особливості створення опитувальників та тестів з автоматичною перевіркою за допомогою сервісу Google Forms як засобів оцінювання знань суб’єктів навчання при вивченні фізики.

Посилання

1. Аванесов В.С. Научные основы тестового контроля знаний / В.С. Аванесов. – М.: Исследов. центр, 1994. – 135 с.
2. Атаманчук П.С. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці: навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. / П.С. Атаманчук, Н.Л. Сосницька. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2007. – 200 с.
3. Булах І.Є. Створюємо якісний тест: [навч. посібн.] / І.Є. Булах, М.Р. Мруга. – К.: Майстер-клас, 2006 – 160 с.
4. Величко С.П. Засоби діагностики зі шкільного курсу фізики: [навч. посібн. для студ. фіз.-мат. факул. вищ. пед. навч. закл.]. / С.П. Величко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Ч. 1. – 136 с.; Ч. 2. – 28 с.
5. Колгатін О.Г. Педагогічна діагностика та інформаційно-комунікаційні технології: [монографія] / О.Г. Колгатін. – X.: ХНПУ, 2009. – 324 с.
6. Кухар Л.О. Конструювання тестів. Курс лекцій: [навч. посібн.] / Л.О. Кухар, В.П. Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 182 с.
7. Ляшенко О.І. Тестові технології оцінювання компетентності учнів / О.І. Ляшенко, Ю.О. Жук та ін. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 181 с. – Режим доступу: http://undip.org.ua/news/library/posibniki_detail.php?ID=3607.
8. Садовий М.І. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навч. посібн. [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] / М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб, О.М. Трифонова. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.
9. Садовий М.І. Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі / М.І. Садовий, О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко // Вісник Черкаського національного університету // Серія: педагогічні науки. – 2016. – № 7. – С. 8–16.
10. Садовий М.І. Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Садовий М.І. – К., 2001. – 517 с.
11. Хомутенко М.В. Застосування хмарних технологій в організації навчального середовища на уроках фізики / М.В. Хомутенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка // Серія: педагогічна. – 2015. – Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 297–300.
12. Хомутенко М.В. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 45. – № 1. – C. 78–92. – Режим доступу: journal.iitta.gov.ua.
13. Хомутенко М.В. Становлення понять «навчальне середовище» та «хмаро орієнтоване навчальне середовище» / М.В. Хомутенко // Наукові записки // Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 8. – Ч. 4. – 2015. – С. 111–120 (КДПУ ім. В. Винниченка).
14. Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку: [посібн. для вчителів і студ.] / В.Д. Шарко. – Херсон: Вид-во ХНТУ, 2010. – 120 с.
15. Google Forms: https://goo.gl/forms/YHO2IM8StLC1BW0W2.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
177-182
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ