МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ СЛОВАЧЧИНИ

  • Т.В. Ключкович
Ключові слова: Словацька Республіка, Болонський процес, університетська освіта, педагогічні кадри, педагогічна практика

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан професійної підготовки педагогічних кадрів у Словацькій Республіці. Особлива увага приділена навчальним програмам із підготовки бакалаврів і магістрів. Проаналізовано роль педагогічної практики в навчальному процесі підготовки студентів педагогічних спеціальностей. Зроблено висновок про те, що педагогічні факультети Словаччини забезпечують цілісну систему професійної підготовки вчителів.

Посилання

1. Педагогічна практика студентів: основні форми та завдання (на прикладі Кошицького університету імені Павла Йозефа Шафарика, Словацька Республіка) / [Р. Оросова, К. Шмайдова-Бушова, Н. Коцова, В. Староста] // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2013. – Випуск 26 (279). – С. 80–85.
2. Bernátová R. Súčasná príprava učiteľov elementaristov na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove / R. Bernátová // Príprava učiteľov v procese školských reforiem. – Prešov : PU, 2009. – S. 215–219.
3. Kosová B. Základné pojmy a vzťahy v edukácii / B. Kosová, B. Kasáčová. – Banská Bystrica : PF UMB a OZ Pedagóg, 2009. – 162 s.
4. Krajčová N. Pregraduálna príprava učiteľov – stav a očakávania / N. Krajčová // Učiteľ na ceste k profesionalite. – Prešov : FHPV PU, 2013. – S. 37–45.
5. Pedagogická prax študentov učiteľstva akademickýych predmetov / S. Kontírová, B. Gajdošová … [et al.]. – Košice : UPJŠ v Košiciach, 2011. – 101 s.
6. Popracová B. Bolonský proces a jeho implementácia do vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov na Pedagogickej fakulte Katolickej univerzity v Ružomberku / B. Popracová, M.Házyová // Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. – Ústí nad Labem : PF UJEP, 2009. – S. 283–287.
7. Profesijný rozvoj učiteľa / [B. Kasáčová, B. Kosová, I. Pavlov, B. Pupala, M. Valica]. – Prešov : Metodickopedagogické centrum, 2006. – 164 S.
8. Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov : vývoj, analýza, perspektívy / B. Kosová ... [et al.]. – Banská Bystrica : PF Univerzity Mateja Bela, 2012. – 143 s.
9. Zákon č. 455/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách // Zbierka zákonov. – 2012. – Č. 109. – S. 3546–3565.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
17-21
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ