COMPETENCY-BASED FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTSIN UKRAINE OF THE LATE 20th – THE EARLY 21st CENTURY

  • Л.Ю. Лічман
Ключові слова: foreign linguistic competence,, global competencies, education modernization, teaching methods

Анотація

У статті досліджуються аспекти ґенези компетентнісно-орієнтованої іншомовної підготовки уч- нів ВНЗ України кінця 20 – початку 21 століття. Простежуються деякі тенденції розвитку вітчизняної лінгводидактики в умовах модернізації системи освіти і зміщення соціально-економічних пріоритетів. Зазначається, що перспективи вивчення історії іншомовної дидактики тісно пов’язані з компетентніс- но-центричною освітньої концепцією.

Посилання

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття): Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 // Вища освіта в Україні: Норм. – правове регулювання. – К.: 2003. – C. 52–93.
2. Днипров А.С. Нормативно-правовое обеспечение реформирования высшего образования в Украине / А.С. Днипров // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» esj.pnzgu.ru 2013 № 3(3). – С. 1–11. – [Електронный журнал] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/normativnopravovoe-obespechenie-reformirovaniya-vysshegoobrazovaniya-v-ukraine.
3. Зведені звіти Міністерства народної освіти по педінститутах, педучилищах на початок 1990/91 навчального року (фф. № № 2–НК, 3–НК) // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 17, спр. 90 – 45 с.
4. Касьянов Г.І. Освітня система України 1990–2014. Аналітичний огляд / Г.І. Касьянов / Благодійний фонд «Інститут розвитку освіти». – К.: ТАКСОН, 2015. – 52 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://iro.org.ua/uploads/148x200_Research-Block_v3.pdf.
5. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні // Збірка договорів ради Європи. Українська версія. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – 654 с.
6. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
7. Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) / Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 6, березень, 1996. – Київ: Освіта. – 32 с.
8. Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) // Молодь і закон: Зб. нормативних документів і актів з проблем виховання студентської молоді. – К., 1997. – 340 с.
9. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти / Молодь і закон: Зб. нормативних документів і актів з проблем виховання студентської молоді. – К., 1997. – С. 237–250.
10. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Г.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іноземного спілкування / [С.Ю. Ніколаєва, Г.А. Гринюк, Г.І. Олійник, О.Б. Метьолкіна, Н.К. Постнікова, К.І. Онищенко, Л.П. Щербак]. – К.: Ленвіт, 1997. – 95 с.
11. Осіпчук Н.В. Методи навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах України другої половини ХХ – початку ХХ1 століття. / Н.В. Осіпчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2012. – Вип. 5. – С. 11–15.
12. Основные направления реформирования высшего образования в Украине: Утверждено Указом Президента Украины от 12 сентября 1995 г. № 832/95 // Официальный веб-портал Верховной Рады Украины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832/95.
13. Пархомець В.О. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту підготовки економістів / Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 50. – 2009. – С. 194–199. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VZhDU/2010_50/vip50_42.pdf.
14. Про затвердження Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих закладах освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 // Офіційний вісник України. – 1997. – С. 42.
15. Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 17. – ст. 483.
16. Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 12 вересня 1995 р. № 832 // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 141– 142. – 21 вересня.
17. Про підготовку вищих навчальних закладів до 2003/04 навчального року // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України – 2003. – № 7. – С. 3–10.
18. Delors et al. (1996). Learning: The TreasureWithin. Paris: UNESCO. Retrieved July 6, 2016, from http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
22-26
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ