УМІННЯ ДОЛАТИ СТРАХ: КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

  • Л.В. Бобро
Ключові слова: страх, уміння, долання, уміння дошкільника долати страх, емоційний розвиток, розвиток волі

Анотація

У статті розглянуто проблему страху, причини його виникнення та роль в особистісному становлен- ні дитини дошкільного віку. Проаналізовано поняття «вміння», «долання», «уміння долати». Розкрито сутність поняття «вміння дошкільника долати страх», описано критерії визначення рівнів сформовано- сті вказаного вміння, схарактеризовано його вияви в дошкільному віці й чинники впливу. Здійснено те- оретичний аналіз взаємозв’язку проблеми страху та вміння його долати з розвитком емоційно-вольової сфери дитини старшого дошкільного віку

Посилання

1. Гарбузов В.И. Нервные дети: Советы врача / В.И. Гарбузов. – Л. : Медицина, 1990. – 171 с.
2. Корнілова В.В. Профілактично-корекційна програма «Подолання страхів у дітей дошкільного віку» / В.В. Корнілова // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 46–60.
3. Пальчевський С.С. Педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.С. Пальчевський. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 576 с.
4. Вишнякова Н.Ф. Конфликтология : [учеб. пособ. для слушателей образования] / Н.Ф. Вишнякова. – Минск : Университетское, 2000. – 246 с.
5. Кононко О.Л. Уміння долати страх: сутність, психологічні умови формування в ранньому онтогенезі / О.Л. Кононко // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4–5 березня 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – 132 с.
6. Мельничук І.В. Генеза емоційних особливостей у сучасних дітей / І.В. Мельничук // Наука і освіта. – Одеса, 2002. – № 5. – С. 42–44.
7. Сопрун И.П. К вопросу об особенностях эмоционального развития детей дошкольного возраста / И.П. Сопрун // Наука і освіта. – 1998. – № 3. – С. 60–62.
8. Павелків Р.В. Дитяча психологія : [навч. посіб.] / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2008. – 431 c.
9. Адлер А. Практика і теорія індивідуальної психології / А. Адлер. – М., 1995. – 378 с.
10. Бреслав Г.М. Емоційні особливості форсування особистості в дитинстві / Г.М. Бреслав. – М., 1990. – 432 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
37-40
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ