ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ МЕТОДИК ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

  • Н.Б. Беньковська
Ключові слова: професійні якості, фахівець банківської справи, аналіз тестових методик, критерії, показники

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз тестових методик щодо визначення рівнів сформованості професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи. Професійні якості фахівців банківської справи класифіковано за блоками: блок інтерактивних якостей, блок конструктивно-ділових якостей, блок індивідуально-проективних якостей. Зважаючи на специфіку наповнення кожної групи якостей, запропоновано такі критерії: комунікативний, діяльнісний, особистісний. Обґрунтовано показники запропонованих критеріїв.

Посилання

1. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урина; пер. с англ. А.А. Алексеев. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 687 с.
2. Болюбаш Н.М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н.М. Болюбаш. – Ялта, 2011. – 20 с.
3. Гершунский Б.С. Философия образования : [учеб. пособ. для студентов средн. и высших пед. учеб. завед.] / Б.С. Гершунский. – М. : Московский психолого-социальный институт, 1998. – 432 с.
4. Гриців В.Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.Б. Гриців. – Хмельницький, 2015. – 229 с.
5. Корнелиус Х. Выиграть может каждый: как разрешать конфликты / Х. Корнелиус, Ф. Шошана. – М. : Стрингер, 1992. – 215 с.
6. Пашукова Т.И. Психологические исследования: практикум по общей психологии для студентов педагогических вузов : [учеб. пособ.] / Т.И. Пашукова, А.И. Допира, Г.В. Дьяконов. – М. : Институт практической психологии, 1996. – 127 с.
7. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с.
8. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
72-77
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ