ТИПИ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Р.А. Кравець
Ключові слова: комунікативна ситуація, полікультурна освіта, норми комунікативної поведінки, соціальний символізм, діалог культур

Анотація

У статті визначено типи комунікативних ситуацій у контексті полікультурної освіти майбутніх фа- хівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови. Розкрито характер взаємовідносин між співбесід- никами залежно від типу комунікативної ситуації. Проаналізовано фактори, які впливають на ефектив- ність формування адекватної комунікативної моделі іншомовного спілкування на заняттях з іноземної мови в аграрному ВНЗ

Посилання

1. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: проблема интегративности: дисс. на соискание ученой степ. доктора филол. наук: 10.02.01 «Русский язык» / И.Н. Борисова. – Екатиринбург, 2001. – 430 с.
2. Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Индрик, 2005. – 1038 с.
3. Гончарук Н.М. Методологічна схема психологічного аналізу комунікативної ситуації / Н.М. Гончарук // Проблеми сучасної психології. – 2014. – № 24. – С. 131–146.
4. Грайс Г.П. Логика и речевое общение / Г.П. Прайс // Новое в зарубежной лингвистике. – 1985. – № 21. – С. 217–237.
5. Корольов І.Р. Різномовні кооперативні комунікативні ситуації як об’єкт лінгвістичних досліджень // Різномовні кооперативні комунікативні ситуації як об’єкт лінгвістичних досліджень / І.Р. Корольов // Сучасні дослідження з іноземної філології. – 2010. – Вип. 8. – С. 285–291.
6. Ланских А.В. Речевое поведение участников реалити-шоу: коммуникативные стратегии и тактики: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.01
«Русский язык» / А.В. Ланских. – Екатеринбург, 2008. – 183 с.
7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. – Київ: КМУ, 2012. – 38 с.
8. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.
9. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. – Липецк, 1998. –160 с.
10. Пономарев Н.Ф. Информационная политика органа власти: пропаганда, антипропаганда, контрпропаганда / Н.Ф. Пономарев. – Пермь: Изд-во Пермского гос. техн. ун-та, 2007. – 185 с.
11. Попова И.В. Технология обучения диалогу-обсуждению в неязыковом вузе (на материале английского языка): дисс. на соискание ученой степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / И.В. Попова. – СПб., 2001. – 195 с.
12. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.
13. Семенюк І.С. Типологія комунікативних ситуацій / І.С.Семенюк // Наукові записки Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологія. – 2008. – №10. – С. 190–194.
14. Стернин И.А. О национальном коммуникативном сознании / И.А. Стернин // Лингвистический вестник. – 2002. – Вып. 4. – С. 87–94.
15. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура речи / Н.И. Формановская. – М.: Высшая школа, 1989. – 159 с.
16. Черняхович О.С. Роль ситуативності в навчанні професійно-орієнтованого діалогічного мовлення / О.С. Черняхович // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №2. – С. 115–121.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
102-106
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ