ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТЕМИ «РОЗШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ЧИСЛО»

  • Л.О. Соколенко
Ключові слова: професійна підготовка вчителя, технологія навчання, теоретичні основи теми, розширення поняття про число, контрольно-смислові запитання, завдання репродуктивного, реконструктивного, творчого характеру

Анотація

У статті обґрунтовано можливість реалізації принципів навчання фундаментальних математичних дисциплін, навчальних дисциплін фахового спрямування та курсу за вибором «Деякі питання шкільно- го курсу математики з точки зору вищої» студентів за спеціальністю «Математика», на яких базується сучасна професійна підготовка майбутнього вчителя. На прикладі окремого заняття курсу за вибором представлено технологію навчання теоретичних основ теми «Розширення поняття про число». Пока- зано, що для проведення такого заняття викладач має використовувати метод проблемного викладення матеріалу, частково-пошуковий або евристичний та дослідницький методи. Обгрунтовано, що найбільш вдалою організаційною формою для проведення такого заняття є семінар-розв’язання проблемних за- вдань, під час підготовки та проведення якого студенти шукають відповіді на контрольно-смислові за- питання та виконують завдання репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру. Приклади окремих запитань і завдань та відповіді на них представлені у цій статті.

Посилання

1. Бевз В.Г. Практикум з історії математики: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / В.Г. Бевз – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 312 с.
2. Боровик В.Н. Математика. Практикум. Частина 4. Навчальний посібник / [В.Н. Боровик, І.В. Зайченко, А.В. Рудник] – Чернігів, 2004. –94 с.
3. Вивальнюк Л.М. Числові системи / [Л.М. Вивальнюк, В.К. Григоренко, С.С. Левіщенко]. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1988. – 272 с.
4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Н.П. Наволокова. 2-ге вид. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с.
5. Кравчук В.Р. Алгебра. Підручник для 8 класу / [Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М.]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. –232 с.
6. Кузьмінський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики / [А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, І.А. Акуленко]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 320 с.
7. Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – М.: Наука, 1968. – 432 с.
8. Курс математики: [навч. посібник] / [В.Н. Боровик, Л.М. Вивальнюк, М.М. Мурач, О.І. Соколенко]. – К.: Вища шк., 1995. – 392 с.
9. Мерзляк А.Г. Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір]. – Х.: Гімназія, 2013. – 352 с.
10. Мерзляк А.Г. Математика: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір]. – Х.: Гімназія, 2014. – 400 с.
11. Мерзляк А.Г. Алгебра: підручн. для 8 кл. з поглибл. вивченням математики / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір]. – Х.: Гімназія, 2011. – 368 с.
12. Моторіна В.Г. Дидактичні й методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.Г. Моторіна. – Х., 2005. – 512 с.
13. Освітні технології : [навчально-методичний посібник] / [О.М. Пєхота, А.З. Кікненко, О.М. Любарська та ін.]; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. Вид-во А.С.К., 2002. – 252 с.
14. Современные основы школьного курса математики : [пособие для студентов пед. ин-тов / [Н.Я. Виленкин, К.И. Дудничев, Л.А. Калужин, А.А. Столяр]. – М.: Просвещение, 1980. – 240 с.
15. Соколенко Л.О. Роль курсу «Деякі питання шкільного курсу математики з точки зору вищої» у професійній підготовці вчителя / Л.О. Соколенко // Шістнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад.. Михайла Кравчука, 14–15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т.3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. –К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 249–252.
16. Соколенко Л.О. Теоретико-множинні аспекти шкільного курсу математики / Л.О. Соколенко // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО2015), м. Черкаси, 4–5 червня 2015 р. –Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С.211–212.
17. Соколенко Л.О. Роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя / Л.О. Соколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. Вип. 130. – С. 214–219.
18. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения / М.А. Чошанов. – М.: Народное образование, 1996. – 160 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
135-142
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ