СУБ’ЄКТИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД)

  • О.В. Топчій
Ключові слова: методичне забезпечення освітнього процесу, вищий юридичний навчальний заклад, суб’єкти методичного забезпечення, функції методичного забезпечення

Анотація

Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню дидактичних засад діяльності суб’єктів методичного забезпечення у вищому юридичному навчальному закладі й встановленні їх ролі в освітньому процесі. До наукового обігу вводиться авторська дефініція поняття суб’єктів методичного забезпечення. Надається опис змісту діяльності суб’єктів у контексті рівнів вищої освіти на засадах функціонального підходу. При цьому виділяється понад тридцять функцій методичного забезпечення, які покладаються на відповідних суб’єктів. Встановлюється характер взаємодії суб’єктів методичного забезпечення з урахуванням специфіки діяльності вищого юридичного навчального закладу.

Посилання

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Ніколаєнко С.М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: автореф. дис.. докт. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / С.М. Ніколаєнко ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2009. – 44 с.
3. Сенчук Ж.О. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Ж.О.Сенчук ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2009. – 20 с.
4. Бабінець С.І. Організаційно-методичні засади моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис… канд. пед. наук : спец. 13.00.06
«Теорія і методика управління освітою» / С.І. Бабінець ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2010. – 20 с.
5. Качур Б.М. Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні: автореф. дис… канд. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Б.М. Качур ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2009. – 20 с.
6. Галус О.М. Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти: автореф. дис.. докт. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / О.М. Галус ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2009. – 44 с.
7. Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: автореф. дис.. докт. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Л.М. Калініна ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2008. – 41 с.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.
9. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. – Минск: Соврем. Слово, 2005. – 720 с.
10. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
11. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе : [учеб. пособие для вузов] / Д.В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ЛАНА, 2002. – 407 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
142-147
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ