ВИКОРИСТАННЯ В ПЕДАГОГІНІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МЕТОДІВ І ФОРМ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • А.В. Боярська-Хоменко
Ключові слова: методи навчання, форми навчання, навчально-пізнавальна діяльність

Анотація

У статті висвітлено та проаналізовано досвід використання різних методів та
форм навчання математики в університетах України у ХІХ – на початку ХХ ст.
Запропоновано шляхи творчого застосування надбань попередніх років при викладанні
математичних дисциплін.

Посилання

1. Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте
университетской истории Европы / Андрей Юрьевич Андреев. – М.: Знак, 2009. – 1200 с.
2. Багалей Д.И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые 100 лет его
существования: 1805 – 1905 гг. / [сост. Д.И. Багалей, Н.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул]. – Х.:
Типография университета, 1906. – 329 с.
3. Императорский университет св. Владимира (в Киеве). – К.: Типография императорского
университета св. Владимира, 1913. – 28 с.
4. Кафедра математики чистой и прикладной в Харьковском университете за 100 лет его
существования (1805 – 1905 гг.) / авт. Д.М. Синцов. – Х.: Типо-литография М. Зильберберга,
1908. – 72 с.
5. Киро Н. Математика в Одесском (Новороссийском) университете (1865-1955) / Н. Киро //
Науч. ежегод. Одесск. ун-та за 1956 год. – Одесса, 1957. – С.121 – 126.
6. Рождественский С.В. История образовательной деятельности Мин-ва нар. просвещ.: 1802–
1902 / С.В. Рождественский. – С-Пб.: Изд-во МНП, 1902. – 786 с.
7. Рыжий В.С. Из истории механико-математического факультета Харьковского университета /
В.С. Рыжий. – Х.: Изд-во ХНУ, 2001. – 180 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
16-20
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ