НАУКОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • А.І. Гріца
Ключові слова: самостійна робота студенів (СРС), індивідуальна робота студенів (ІРС), принципи організації самостійної роботи студентів, індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ), кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП)

Анотація

У статті представлені основні положення та принципи організації самостійної
роботи, а також її найбільш актуальні та продуктивні види і форми організації, під час
вивчення курсантами української в умовах перенесення основного навантаження у навчанні
на керований процес самоосвіти.

Посилання

1. Буряк В.К. Активность и самостоятельность учащихся в познавательной деятельности /
В.К. Буряк // Педагогика. – 2007. – № 8. – С. 71–78.
2. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся: книга для учителя / В.К. Буряк. – М.:
Просвещение, 1984. – 64 с. 116
3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією Кременя В.Г.
Авторський колектив: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубіянко В.В., Бабін І.І. –
Тернопіль: ВЕЖА, 2004. – С.320.
4. Козаков В.А. Самостоятельная работа студента и ее информационно-методическое
обеспечение: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 112 с.
5. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник/ За ред В.І. Лозової. – Харків: ОВС, 2006. –
296 с.
6. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. / За
ред. Курлянд З.Н. – К.: Вища школа, 2005. – С. 241.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
85-88
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ