ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ (ФРАГМЕНТ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ)

  • Р.С. Дружененко
Ключові слова: етнолінгвістичний аспект, етнолінгвоаналіз, етнічні мовні одиниці мовлення

Анотація

У статті обґрунтовуються теоретичні засади етнолінгістичного аналізу тексту як
одного із шляхів вивчення національно-культурного мовного компонента. Визначено
предмет, об’єкт, особливості етнолінгвоаналізу.

Посилання

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1994. – 281 с.
2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 397с.
3. Єрмоленко С.Я. Мова в культурі народу (план-проспект) / С.Я. Єрмоленко, Т.А. Харитонова,
О.П. Ткаченко, Г.М. Яворська та ін. // Мовознавство. – 1998. – №45. – C.3.
4. Єщенко Т. А. Лінвістичний аналіз текст. – К.: Академія, 2009. – 264 с.
5. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика. – К.: Довіра, 2007. – 261с.
6. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність. – Л.: Літопис, 2003. – 303с.
7. Кононенко В.І. Рідне слово. – К.: Богдана. – 2001. – 303 с.
8. Лозко Г. Етнологія України. – К.: Артек, 2001. – 305с.
9. Маслова В. Лингвокультуроведение. – М.: Академия, 2001. – 208с.
10. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – К.: Обереги, 1994. – С.3.
11. Федик О. Мова як духовний адекват світу. – Л.: Місіонер, 2000. – 300 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
88-93
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ