ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕННЄВОГО ТА СМИСЛОВОГО СПРИЙНЯТТЯ СЛОВА

  • О.Д. Кулик
Ключові слова: значення, смисл, сприйняття, мова, мовлення

Анотація

У статті аналізується проблема значеннєвої та смислової структури слова,
співвідношення понять “значення-смисл”, інваріантне значення слова в парадигматичній
лексичній системі мови і його змінні смисли в синтагматичному плані мовлення.

Посилання

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – К.:
Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное: Собрание трудов /
Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2001. – 368 с.
3. Загнітко А.П. Основи мовленнєвої діяльності: навчальний посібник / А.П. Загнітко,
І.Р. Домрачева. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2001. – 56 с.
4. Засєкіна Л.В. Вступ до психолінгвістики / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін. – Острог: Вид-во нац.
ун-ту “Острозька академія”, 2002. – 168 с.
5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник / М.П. Кочерган. – Вид. 2-ге – К.: ВЦ
“Академія”, 2008. – 368 c.
6. Кочерган М.П. Контекст / М.П. Кочерган // Українська мова. Енциклопедія. – К.: Укр.
енцикл., 2000. – С. 251–252.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. –
304 с.
8. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: навчальний посібник / З.В. Партико.
– Л.: ВФ Афіша, 2006. – 416 с.
9. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики / В.М. Русанівський. – К.:
Наукова думка, 1988. – 236 с.
10. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: Напрями та проблеми: підручник / О.О. Селіванова. –
Полтава: Довкілля. – К., 2006. – 712 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
101-105
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ