НАУКОВИЙ ТЕКСТ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ І КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

  • Л.М. Овсієнко
Ключові слова: мова, мовлення, текст, науковий текст, комунікація, комунікативна лінгвістика, мовознавчий феномен

Анотація

У пропонованій статті розглянуто дискусійне питання сучасної лінгвістичної науки,
яке стосується розкриття змісту поняття “текст”. Проаналізовано лінгвістичні та
комунікативні особливості наукового тексту.

Посилання

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М.:
Наука, 1981. – С. 61.
2. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / [Под ред. Т.А. Ладыженской,
А.К. Михальской]. – М.: Флинта, Наука, 1998. – 312 с.
3. Іванов В.Ф. Текст та інші носії інформації в ЗМК [Електронний ресурс] / В.Ф. Іванов //
Актуальні питання масової комунікації. – 2005. – Випуск 3. – С. 4. – Режим доступу:
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=374.
4. Одинцов В.В. Стилистика текста / В.В. Одинцов. – М.: Наука, 1980. – 96 с.
5. Симоненко Т.В. Українська мова за професійним спрямуванням / Т.В. Симоненко,
Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко. – К.: ВЦ “Академія”, 2009. – 272 с.
6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – Полтава:
Довкілля, 2008. –34 с.
7. Левицкий Ю.А. Лингвистика текста / Ю.А. Левицкий. – М.: Высшая школа, 2006. – 189 с.
8. Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс / Ю.Е. Прохоров. – М.: Флінта-Наука,
2004. – 221 с.
9. Мурзин Л.Н. Текст и его восприятие / Л.Н. Мурзин, А.С. Штерн. – Свердловск: Изд-во Урал.
ун-та, 1991. – 171 с.
10. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація / Ю.П. Сурмін. – К.:
НАДУ, 2008. – 184 с.
11. Введение в научное исследование по педагогике / [Бабанский Ю.К., Журавлев В.И.,
Розов В.К. и др.]; Под. ред. В.И. Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
125-128
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ