НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ПАРАДИГМ

  • Н.В. Шульжук
Ключові слова: науково-навчальний текст, аспекти вивчення синтаксису, професійна комунікативна компетенція, діалог, репліка, дискурс

Анотація

У статті визначено місце синтаксису у процесах створення, сприйняття та
відтворення науково-навчального тексту як показника сформованості професійної
комунікативної компетенції студентів-філологів з урахуванням сучасних лінгвістичних та
лінгводидактичних парадигм.

Посилання

1. Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної)
мови / С. Єрмоленко, Л. Мацько // Дивослово. – 1994. – № 7. – С.28 – 30.
2. Єрмоленко С. Я. Семантичний аспект дослідження синтаксису і проблеми стилістики /
С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 1981. – № 1. – С.16 – 25.
3. Загнітко А. П. Прагматичний аспект речення і прагматичний рівень висловлення /
А. П. Загнітко // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Зб. наук. праць
РДГУ. – Вип. 13. – Рівне, 2005. – С. 3 – 7.
4. Занько С. В. Основные вопросы лингвистической теории диалога: автореф. дис. ... канд.
филол. наук / С. В. Занько. – Казань, 1971. – 19 с.
5. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского язика / Г. А. Золотова. – М.:
Наука, 1973.
6. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987.
7. Кухарчук І. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у фаховій підготовці
вчителя-словесника / І. Кухарчук // Укр. мова і літ. – 2005. – № 2. – С.50 – 54.
8. Омельчук С. Комунікативно-функційний підхід до вивчення синтаксису / С. Омельчук //
Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 2 – 10.
9. Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних умінь у процесі вивчення синтаксису /
С. Омельчук // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 2 – 5.
10. Пентилюк М. Формування мовної особистості учня – важлива проблема сучасної
лінгводидактики / М. Пентилюк // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх
загальноосвітніх закладів: Зб. наук. праць. – Рівне: РЕГІ, 2006. – С. 29 – 34.
11. Плющ М. Я. Теоретико-пізнавальний і методичний аспекти створення підручників з сучасної
української літературної мови для вищої школи / М. Я. Плющ //Вища освіта України № 2
(додаток 1). Тематичний випуск “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. –
Т. 1. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 126 – 128.
12. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О. О. Селіванова. –
Полтава: Довкілля – К, 2008. – 711 с.
13. Симоненко Т. Лінгводидактичні засади формування професійної комунікативної компетенції
студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Укр. мова і літ. в шк. – 2006. – № 6. –
С.38 – 41.
14. Симоненко Т. Реалізація у ВНЗ основних принципів навчання / Т. Симоненко // Укр. мова і
літ. в шк. – 2002. – № 8. – С. 53 – 55.
15. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навч. посібник / Кол. авторів за ред.
М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.
16. Тищенко О. Комунікативний аспект у навчанні / О. Тищенко // Дивослово. – 2005. – № 6. –
С. 30 – 33.
Опубліковано
2011-10-31
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ