КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ТЕХНОЛОГІЯ” ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  • В.В. Юрженко
Ключові слова: теорія, підходи, техніко-технологічні знання, конструкти, зміст і структура освітньої галузі “Технологія” основної школи

Анотація

Стаття розкриває методологічний апарат визначення категорій наукового знання,
що впливають на вибір змісту і структури освітньої галузі “Технологія” в основній школі.
Теоретично обґрунтовуються підходи до структурування змісту галузі.

Посилання

1. Бех І.Д. Закономірності виховання / І.Д.Бех // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України;
[голов. ред. В.Г.Кремінь]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 303-305.
2. Бондар В.І. Закономірності навчання / В.І.Бондар // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук
України; [голов. ред. В.Г.Кремінь]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 305-306.
3. Гончаренко С.У. Закони і закономірності навчання / С.У.Гончаренко // Енциклопедія освіти /
Акад. пед. наук України; [голов. ред. В.Г.Кремінь]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. –
С. 300-301.
4. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / В.В.Краевский, А.В.Хуторской. – М.: Издательский центр “Академия”, 2007. –
352 с.
5. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології: навчальний посібник / Валентин
Васильович Рибалка. – К.: ІПППО АПН України, 2006. – 530 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
156-160
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ