ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗНЗ

  • В.М. Бордюк
Ключові слова: технологічні особливості, навчально-виховний процес, ситуація успіху

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти створення ситуацій
успіху в роботі зі старшокласниками. На основі теоретичного аналізу автор пропонує
технологічні операції створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі школи

Посилання

1. Базарова О.Л. Условия реализации индивидуализированной педагогической помощи
учащимся начальных классов: Дисс. … канд. пед. наук / О.Л. Базарова. – Кострома: КГПУ
им. Н.А. Некрасова, 1995.
2. Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников: Методика продуктивного обучения:
Пособ. для учителей / А.В. Хуторской. – М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 – 320 с.
3. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: в 2 ч. / А.С. Белкин; Урал. гос. пед. ин-т. –
Екатеринбург, 1992.
4. Бордюк В.М. Технологія формування життєтворчих цінностей учнів педагогічного ліцею:
Монографія. – Рівне: видавець О. Зень, 2012. – 200 с.
5. Лопатин А.Р. К вопросу о технологии создания ситуации успеха в воспитательной работе с
подростками / А.Р. Лопатин // Ярославский Педагогический Вестник: науч.-метод. журнал. –
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005. – С.21-27.
6. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться / Ю.П. Азаров. – М.: Политиздат, 1989. – 355 с.
7. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как её создать? / А.С. Белкин. – М.: Просвещение, 1991. –
169 с.
8. Акшкеева П.П. Учителю о психологическом климате в колективе / П.П. Акшкеева. – М.:
Просвещение, 1983. – 96 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
169-175
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ