ДОЗВІЛЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

  • Н.В. Забабуріна
Ключові слова: дозвілля учнівської молоді,, творча особистість, виховна робота, політехнічний коледж

Анотація

У статті розглянуто пріоритети в організації дозвілля учнівської молоді, що
навчається у політехнічному коледжі, які сприятимуть формуванню творчої особистості.
Розкрито підходи до класифікації дозвілля за змістом і призначенням

Посилання

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации. – М.:
Аспект Пресс, 2006. – 236 с.
2. Азарова Р.Н. Социально-педагогическая организация досуговой деятельности учащейся
молодежи: Автореф. дис. ... док-ра.пед.наук. – М., 2005. – 28 с.
180
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Перун, 2001. – 1426 с.
4. Воловик В. А., Воловик, А. Ф. Педагогика досуга: Учебник для вузов и школ / Акад. пед. и
соц. наук, Моск. психол.-соц. ин-т.: Изд-во МПСИ: Флинта, 1998. – 235 с.
5. Енциклопедія освіти / Академ. пед. наук України; гол. ред. В.Г.Кремінь. – К.: Юрінком Інтер,
2008. – 1040 с.
6. Кендо. Т. Дозвілля і популярна культура в динаміці і розвиток // Особистість. Культура.
Товариство. – 2000. – Т. II. Вип. 1 (2). – С. 288.
7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. 2-е изд., доп. – М.: Русский язык, 2000. –
856 с.
8. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / Под ред. Д.Д. Жаркова и В.М. Чижикова;
МГУК. – М., 1998.
9. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Педагогічна газета. – 2001. –
№7 (85).
10. Новейший философский словарь. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – 1280 с.
11. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / За ред. В.Г.Кременя. – К.: Вища
школа, 2001. – 159 с.
12. Погрешаєва Т.А. Вільний час людини в умовах трансформованого суспільства /
Т.А. Погрешаєва. – Саратов: Изд-во СГУ, 2000.
13. Стоян Л.Н. Організація дозвілля студентської молоді / Л.Н. Стоян. – К.: Вища школа, Вид-во
КДУ, 1984. – 40 с.
14. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь,
2003. – 376 с.
15. Титов Б. А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досуга. – С.-Пб., 1996. –
148 с.
16. Тихоненков Н.И. Педагогические условия личностного роста подростков в досуговой
деятельности: дис. ... канд. пед. наук. – Волгоград, 2002. – 243 с.
17. Трегубов Б.А. Вільний час молоді: сутність, типологія, управління / Б.А. Трегубов. – С.-Пб.,
1991. – 164 с.
18. Фатов А.В. Социальное воспитание студенческой молодежи в культурно-досуговой
деятельности: дис. … канд. пед. наук. – М., 2004. – 228 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
175-180
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ