ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЖИВОЇ ПРИРОДИ

  • І.О. Литвиненко
Ключові слова: педагогічні дослідження, формування особистості, природа, виховання природою, естетичне виховання, екологічне виховання, естетичні властивості та цінності природи

Анотація

У статті розглядається аналіз педагогічних праць та педагогічних теорій відомих
педагогів (Ж.-Ж.Руссо, Ф.Фребеля, К.Ушинського, Я.А.Коменського, В. Сухомлинського,
З.Плохій), які працювали над проблемою формування естетичного ставлення у дітей
старшого дошкільного віку до живої природи. Системність естетично-педагогічного впливу
на дошкільників з метою формування естетичного ставлення до природи з врахуванням
індивідуальних та вікових особливостей.

Посилання

1. Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта: Науково-метод. посібник / За ред.
В.Г.Слюсаренка, О.В.Проскури. – К.: ІЗМН, 1998. – 196 с.
2. Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод. посіб. – К.: Ред. журн.
“Дошкільне виховання”, 2002. – 173 с.
3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих навчальних
закладів. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.
4. Сухомлинский В. А. О воспитании. – М.: Политиздат, 1973. – 272 с.
5. Смольянинов И.Ф. Природа в системе эстетического воспитания: Кн. для учителя. – М.:
Просвещение, 1984. – 207 с.
ий К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / Академия пед. наук СССР.
Пед. библиотека. Ред. коллегия: В.М.Столетов (пред.) и др. / Под ред. А.И. Пискунова (отв.
ред.). – М.: Педагогика, 1974. – Т. 1: Теоретические проблемы педагогики. – 584 с.
7. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посіб. / Від упорядників, вступні нариси та
упорядкув. З.Н. Борисової, В.У. Кузьменко; За заг. ред. З.Н.Борисової. – К.: Вища шк., 2004. –
511 с.
8. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. посібник. – К.: Вища шк.,
1995. – 335 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
181-186
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ