ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: ВУЗІВСЬКИЙ ЕТАП

  • Є.С. Барбіна
Ключові слова: професійна підготовка, професійна майстерність, творча особистість, інтеграція, цілісність, системність

Анотація

У статті висвітлюються проблеми вузівського етапу професійної підготовки
майбутніх фахівців у контексті їх готовності до формування професійної майстерності.

Посилання

1. Барбіна Є.С. Історико-філософські витоки професіоналізму та майстерності вчителя.
Науковий часопис Національного педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова. Серія 16.
Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць/ Ред. кол.
Н.В. Гузій (відповідальний редактор) та ін. – Вип.12 (22). – К.:Вид-во НПУ імені
М.П.Драгоманова, 2010. – С.57-61.
2. Барбіна Є.С. Майстерність педагогічного спілкування як професійно-етичний феномен:
Зб.наук.праць “Педагогічні науки”. Вип. 55. – Херсон:Видавництво ХДУ, 2010. – С.187-192.
3. Барбіна Є.С. Системність і цілісність професійної підготовки майбутніх фахівців: Збірник
наукових праць “Педагогічні науки”. Вип. 50. – Частина 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.
– С. 16-19.
4. Барбіна Є.С. “Сучасні психолого-педагогічні підходи до формування педагогічної
майстерності: Зб. наук. праць “Філософія педагогічної майстерності”. – Київ – Вінниця: ДОВ
“Вінниця”, 2008. – С.183-194.
5. Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове
видання/За ред.С.О. Сисоєвої. – К.: КІМ, 2008. – 424с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
191-194
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ