ОРГАНІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Н.М. Бобришева
Ключові слова: іншомовне комунікативне середовище, інтерактивні технології, метод “мозковий штурм”, метод “акваріум”, метод “карусель, рольова гра

Анотація

Автор статті розкриває аспекти організації іншомовного комунікативного
середовища у професійній підготовці майбутніх морських офіцерів засобами інтерактивних
технологій, розглядає структуру іншомовного комунікативного середовища

Посилання

1. Зубенко Т.В. Організація іншомовного комунікативного середовища у професійній підготовці
майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи / Науковий вісник Миколаївського
державного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 20: Педагогічні науки. – Том 1 /
За заг. ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, 2008. – 260 с. – С. 206-211.
2. Педагогический энциклопедический словарь / [сост. Бим-Бад Б.М.].– М., 2002.– 528с.
3. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: / О.І. Пометун,
Л.В. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К.,2004. – 192 с.
4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: “Академвидав”, 2006. –
352с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
210-213
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ