СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТУДІЮВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА

  • І.Я. Жорова
Ключові слова: професіоналізм педагога, методологія, системний підхід, синергетичний підхід, особистісно-діяльнісний підхід, гуманістичний підхід, аксіологічний підхід, акмеологічний підхід

Анотація

У статті здійснено студіювання професіоналізму педагога у суміжних наукових
галузях і розкрито його зміст шляхом кореляції системного, синергетичного, особистіснодіяльнісного, гуманістичного, аксіологічного та акмеологічного підходів

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль,
1991. – 299 с.
2. Голобородько Є.П. Сучасні аспекти професійного становлення: реалії і перспективи /
Є.П. Голобородько // Педагогічний альманах. – 2010. – №5. – С.83–86.
3. Гузій Н.В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога:
дис. … доктора пед.наук: 13.00.04 / Наталія Василівна Гузій. – К., 2007. – 475 с.
4. Коссов Б.Б. Личность и педагогическая одаренность: новый метод / Б.Б. Косов. – М.-Воронеж:
МОДЭК, 1998. – 128 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – [2-е изд.]. – М.:
Политиздат, 1977. – 304 с
6. Мариновська О.Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної
діяльності: теорія і практика: >монографія@ / Оксана Яківна Мариновська.  Івано-Франківськ:
Симфонія-форте: Полтава: Довкілля-К, 2009.  500 с
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во
Наркомпроса РСФСР, 1940. – 546 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
232-236
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ