КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРНИКІВ: КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, РІВНІ

  • Н.М. Костриця
Ключові слова: готовність, культурологічна готовність, компоненти, критерії, рівні, показники

Анотація

У статті розглядається проблема формування культурологічної готовності.
Автором дослідження визначено компонентну структуру культурологічної готовності
майбутніх фахівців-аграрників, її критерії та рівні.

Посилання

1. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственного служащего:
Учеб. пособ. / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М., 2006.
2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. –
Минск, 1975.
3. Забродин Ю.М. Очерки теории психологической регуляции поведения. – М., 1997.
4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им.
В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. – М., 1999.
5. Развитие акмеологической культуры будущего магистра: Монография / А.А.Деркач,
О.В. Москаленко, Е.В. Селезнева. – М., 2004.
6. Тыклюк Н.В. Готовность к деятельности как акмеологический феномен // Акмеология. 2007. –
№ 1. – С. 18 – 21.
7. Флегонтова Н. М. Педагогічна організація культурного дозвілля школярів: Навч.-метод. посіб.
– К.: Освіта України, 2007.
8. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. – М., 1982.
9. Шевченко Н.А. Готовність до педагогічної діяльності // Педагогіка вищої школи: Навч. посіб.
/ З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і
доп. – К.: Знання, 2005.
10. Яремчук Н.Я. Педагогіка: Навч. посіб. / Н.Я. Яремчук. – Львів, 2011.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
242-248
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ