ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • О.В. Кохановська
Ключові слова: дидактичні умови, дистанційне навчання, освітнє середовище

Анотація

У статті проаналізовані дидактичні умови реалізації дистанційного навчання в
освітньому середовищі, серед яких позитивна умотивованість, міждисциплінарна
інтеграція навчального матеріалу, високий рівень інформаційної компетентності
викладачів та тих, хто навчається, наявність оберненого зв’язку, індивідуалізація та
диференціація навчання.

Посилання

1. Андреев В.И. Педагогика: [учебный курс для творческого саморазвития] / В.И. Андреев. –
Казань, 2000. – 600 с.
2. Біденко Л.В. Використання дистанційних технологій навчання у процесі підготовки до
практичних занять / Л.В. Біденко // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психологопедагогічні науки. – 2011. – № 4. – С.134-140.
3. Біла книга національної освіти України / [Т.Ф.Алексєєнко, В.М.Анішенко, Г.О.Балл та ін.]; за
заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.
4. Заболотный И.П. Дидактические основы применения информационных технологий для
подготовки специалиста в технических вузах [Электронный ресурс] / И.П. Заболотный. –
Режим доступа: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/Дидактические основы применения
информационных технологий для подготовки специалиста в технических вузах.pdf.
5. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / [под ред. канд. пед. наук
М. Моисеевой]. – М.: Издательский дом “Камерон”, 2004. – 216 с.
6. Перетяга Л.Є. Теоретичне обґрунтування дидактичних умов формування полікультурної
компетентності учнів початкових класів [Електронний ресурс] / Л.Є. Перетяга. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2010_7/ files/PD710_37.pdf.
7. Спірін О.М. Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіями
[Електронний ресурс] / О.М. Спірін. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/
view/7622/97/.
8. Стефаненко П. Дидактичні особливості дистанційного навчання у вищій школі /
П.Стефаненко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 1. – С. 21-32.
9. Хмель О.В. Дидактичні умови організацій дистанційного навчання студентів фізикоматематичних факультетів педагогічних університетів: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.09
“Теорія навчання” / О.В.Хмель. – К., 2006. – 213 с.
10. Хуторской А.В. Современная дидактика / [учебник для вузов] / А.В. Хуторской. – С.-Пб:
Питер, 2001. – 544 с.
11. Яриков В.Г. Дидактические условия развития дистанционного образования в
информационном пространстве педагогического университета [Электронный ресурс] /
В.Г. Яриков. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/120158.html.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
248-253
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ