СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

  • О.В. Полозенко
Ключові слова: аграрна галузь, агроном, землевпорядник, лікар ветеринарної медицини

Анотація

У статті проаналізовано спектр спеціальностей, якими представлена професійна
діяльність аграрників, сфери їх спеціалізації, професійні обов’язки, виробничі функції і
типові задачі професійної діяльності аграрників, потенціал фаху щодо працевлаштування і
застосування на практиці набутих професійних знань, умінь і навичок. Виявлено специфіку
професійної діяльності фахівців аграрної галузі на прикладі агрономічних, землевпорядних і
ветеринарних спеціальностей та виокремлено в ній психологічну складову.

Посилання

1. Економічна теорія: Посібник / Під заг. ред. Є.М. Воробйова. – Харків-Київ: Корвін, 2003. –
704 с.
2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ,
2002. – 624 с.
3. Введення до спеціальності: Навч. посіб. / За ред. Примак І.Д., Примак О.І. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 392 с.
4. Грецов А. 100 популярных профессий. Психология успешной карьеры для старшеклассников
и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. – С.-Пб.: Питер, 2008. – 272 с.
5. Мартин А., Дорош Й., Флекей З. Зміст вищої освіти у галузі землеустрою: [електронний
ресурс]. – Режим доступу. – URL: / http://www.zsu.org.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=1242:2011-03-12-09-12-08&catid=62:2011-01-12-14-57-08&Itemid=87
6. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Таратула Р.Б. Підготовка фахівців за спеціальністю
“Землевпорядкування та кадастр” // Наука і методика: Зб. наук.-метод. пр. / Редкол.:
Т.Д.Іщенко та ін. – К.: Аграрна освіта, 2009. – С. 96-101.
7. Новаковський Л., Будзилович І. Уроки земельного реформування. – К.: Урожай, 2002. – 128 с.
8. Посадова інструкція землевпорядника: [електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL: /
http://zem.te.ua/?menu=info&id=143
9. Мельничук Д.О., Лисенко В.П., Кліх Л.В. Каталог магістерських програм НУБіП України. –
К.: Вид. центр НУБіП. – 2011. – 187 с.
10. Іщенко Т.Д., Цвіліховський М.І., Антонік І.І. Ветеринарна освіта в Україні: сучасний стан і
перспективи // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. – Біла Церква, 2010. –
Вип. 6. – 164 с.
11. Про ветеринарну медицину: Закон України, прийнятий ВР України 15.11.2001 р.:
[електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2775-14
12. Цвіліховський М.І. Реалізація концепції магістерської підготовки фахівців ветеринарної
медицини у Національному університеті біоресурсів і природокористування України //
Науковий вісник НУБіП, 2010. – Вип. 151. – Ч. 2. Серія “Ветеринарна медицина”. – С. 392-
398.
13. Галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю 7.130501 “Ветеринарна медицина”:
[електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL: http://smcae.kiev.ua/osvita/vishia/stondarti/
5.2.pdf
14. Горбунова М.В. 333 современные профессии и специальности: 111 информационных
профессиограмм / М.В. Горбунова, Е.В. Кирилюк. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 441 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
274-282
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ