РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

  • Г.В. Попова
Ключові слова: організація науково-дослідної роботи, професіоналізм учителя, наукова творчість, інновації, рефлексія

Анотація

Автор статті порушує питання, що стосуються ролі науково-дослідної роботи
вчителя загальноосвітнього навчального закладу у освітньому процесі та розвитку фахової
компетентності вчителя в умовах сучасності. У статті розкриваються деякі аспекти
науково-дослідної роботи вчителя, яка спрямована на створення системи теоретичних
знань та практичних умінь, дозволяє формувати ставлення до науки як найважливішого
засобу діагностики, проектування, прогнозування та удосконалення педагогічної практики.

Посилання

1. Аношкина В.Л. Образование. Инновация. Будущее / В.Л. Аношкина, С.В. Резванов. – Ростовна-Дону: РО ИПК и ПРО, 2001. – 176 стр.
2. Багачук А.В. Дидактические возможности формирования и развития исследовательской
деятельности студентов педагогического вуза / А.В.Багачук // Вестник ТГПУ. – 2009. – №(88).
– С.26-31
3. Кловак Г.Т. Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності
у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець XIX-XX століття): автореф. дис.
... доктора пед. наук: спец.13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Г.Т. Кловак. –
К., 2005. – 40 с.
4. Лицман Г.Н. Научно-исследовательская деятельность как средство профессиональноквалификационного роста учителя: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Лицман Галина
Николаевна. Екатеринбург, 2000. – 209 c.
5. Педагогічний словник / [ред. М. Д. Ярмаченко]. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 229 с.
6. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – М.: Академия, 2002. – 576 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
282-287
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ