ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • О.Є. Смолінська
Ключові слова: університетська педагогічна освіта, організаційна культура, гуманізація

Анотація

статті проаналізована характерологічна типологія організаційних культур
співвідносно з основним напрямом діяльності педагогічного університету, актуальними
завданнями університетської освіти в цілому. Особливу увагу звернено на перспективи
трансформаційних процесів, що зараз активно відбуваються в педагогічній освіті.

Посилання

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – С.-Пб.:
Лениздат, 1992. – 400 с.
2. Квієк М. Університет і держава: вивчення глобальних трансформацій / Марек Квієк; пер. з
англ. Т. Цимбала. – К.: Таксон, 2009. – 380 с.
298
3. Кобылкин Р.А. Ценности высшего образования в культурной динамике общества: автореф.
дис. … канд. философ. наук: спец. 24.00.01 “Теория и история культуры” [Электронный
ресурс] / Р.А. Кобылкин. – Волгоград, 2006. – Режим доступа: http://www.dissercat.com
4. Кубко В. Корпоративна культура як об’єднальна основа вищих навчальних закладів
[Електронний ресурс] / Валентина Кубко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 11. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/2011_11/st16.pdf]
5. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: автореф. дис. ...
доктора пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / О.П. Мещанінов.
– К., 2005. – 40 с.
6. Парсяк В.Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові /
В.Н. Парсяк, І.М. Драгомірова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2 (92). – С. 97-
104.
7. Покликання університету: Збірник наукових праць / [відп. ред. О. Гомілко]. – К.: РІА
“ЯНКО”; “Веселка”, 2005. – 304 с.
8. Романовський О. Корпоративна культура вищого навчального закладу / О. Романовський,
Ю. Романовська, О. Романовська // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 69-73
9. Романовський О. Університетська (академічна) корпоративна культура / О. Романовський,
Ю. Романовська, О. Романовська // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 141-150.
10. Університетська автономія / [упор. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг] //
Дух і Літера. – 2008. – № 19. – 366 с.
11. Університетська автономія: її друзі та вороги: пер. з пол., англ. – К.: Таксон, 2008. – 180 с.
12. Хоружий Г.Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / Григорій Фокович
Хоружий. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 320 с.
13. Шумейко М.В. Типология корпоративной культуры [Электронный ресурс] / Михаил
Валерьевич Шумейко // Общество: политика, экономика, право: Научный ежегодник. Выпуск
1. – Краснодар: Издательский дом “ХОРС”, 2008. – Режим доступа: http://domhors.ru/issue/pep/3-2008-1/shumeyko.pdf
14. Якимова З.В., Николаева В.И. Организационная и корпоративная культура: точки
пересечения и специфические особенности / З.В. Якимова, В.И. Николаева // Проблемы и
перспективы развития экономики и управления: материалы международной заочной научнопрактической конференции, 19 октября 2011 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://sibac.info
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
295-298
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ