АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

  • О.М Худенко
Ключові слова: мотивація, педагогічні цінності, рефлексія, педагогічна творчість, технологічний компонент

Анотація

У статті розглянуто структуру індивідуального стилю професійної діяльності
вчителя гуманітарних дисциплін та проаналізовано зміст її композиційних елементів.

Посилання

1. Биязева А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия / Анна
Александрова Биязева . – Псков: ПГПИ им. С.М.Кирова, 2004. – 216 с.
2. Вяткин Б. А. Лекции по психологии интегральной индивидуальности человека: Учеб пособие
/ Борис Александрович Вяткин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Московского
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО “МОДЭК”, 2007. – 352 с.
3. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя / Илья Федорович
Исаев. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”,
2002. – 208 с.
4. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество / В.А.Кан-Калик,
Н.Д.Никандров. – М.: Педагогика, 1990 – 140с.
5. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / Виктор Абрамович Кан-Калик. Кн. для
учителя – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.
6. Куцевол О.М. Творча сутність професійної діяльності вчителя літератури / О.М.Куцевол //
Дивослово. – 2006. – № 5. – С.14-21.
7. Макарова Л. Н. Преподаватель высшей школы: ндивидуальность, стиль, деятельность [Текст]:
в 2 ч. / Людмила Николаевна Макарова; науч. ред. И. Ф. Исаев; Московский педагогический
гос. ун-т, Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р.Державина. – М.: Издательство ТГУ 2000. – 243 с.
8. Мижериков В.А. Введение в педагогическую профессию [Текст]: Учеб. пособие для студ. пед.
учеб. заведений / В. А. Мижериков, М. Н. Ермоленко; Московский педагогический ун-т. – М.:
Педагогическое общество России, 1999. – 288 с.
9. Педагогічна майстерність: Підручник / [І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.]; за
ред. І.А.Зязюна. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
10. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості / С.О.Сисоєва; Підручник. – К.: Міленіум, 2006. –
344 с
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
303-309
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ