РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПЕДАГОГА

  • Н.В. Султанова
Ключові слова: професійна етика педагога, формування етичного світогляду, норми педагогічної етики, моральність

Анотація

У статті проаналізовано погляди зарубіжних мислителів, освітніх діячів та
педагогів щодо професійної етики педагога. Розкрито ідеологічні особливості педагогічної
етики, форми її прояву та методологію етико-педагогічної взаємодії.

Посилання

1. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития. – Казань:
Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.
2. Архангельський Л.М. О профессиональной этике учителя. – Свердловск, 1963. – 221 с.
3. Етика: Навч.посібник / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. –
328 с.
4. Этика педагога: учеб-метод. пособие / ВН. Наумчик, Е.А. Савченко. – Минск, 1999. – 216 с.
5. Коменский Я.А. Законы хорошо организованной школы. Избр. пед. соч.в 2-х т. – М.:
Педагогика, 1982. – Т.1. – 656 с.
6. Писаренко В.И. Писаренко И.Я. Педагогическая этика. – Минск: Нар.Асвета, 1977. – 256 с.
7. Троцко Г.В. та ін. Історія педагогіки. – Харків, 2008. – 545 с.
8. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя. 2-е изд. доп. – К.: Рад. школа, 1988. –
224 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
350-358
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА