ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-МЕТОДУ

  • О. В. Урсол
Ключові слова: соціальна робота, майбутній соціальний працівник, професійна культура, професійне спілкування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню критеріїв та рівнів сформованості культури
професійного спілкування майбутніх соціальних працівників

Посилання

1. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. – К.:
Вища школа, 1985. – 175 с.
2. Виханский О.С., Наумов А.И., Зубов А.М. Учебные конкретные ситуации. – М.: Академия,
1997. – 145 с.
3. Карпенко О.Г. Соціальний працівник: деякі аспекти професійної підготовки. – К.: Держ.ін-т
розвитку сім’ї та молоді, 2007. – 144 с.
4. Киблицкая М.В., Масалков И.К. Методология и дизайн исследования в стиле кейс-стади. М.:
Издательство Международного университета бизнеса и управления, 2003. – 287 с.
5. Матвієнко О. В. Метод конкретних педагогічних ситуацій: навч.-метод. посібник: для студ.
пед. ф-тів вищих навч. закл. / В.І. Бондарь (ред.). – К.: Українські пропілеї, 2001. – 298с.
6. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / упор.: О.Сидоренко, В.Чуба. – К.: Центр
інновацій і розвитку, 2001. – 256 с.
7. Ситуаційна методика навчання: український досвід / упор. О.Сидоренко, В.Чуба. – К.: Центр
інновацій та розвитку, 2001. – 192с.
8. Сурмін Ю.П. Метод аналізу ситуацій (case study) та його навчальні можливості // Освіта і упр.
– 2006. – № 1. – С. 32-50.
9. Сурмин Ю.П. Методология анализа ситуаций (Case Study Method). – Центр инноваций и
развития, 1999. – 94 с.
10. Сурмин Ю. П. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода. – К.: Центр инноваций и
развития, 2002. – 288с.
11. Теорії і методи соціальної роботи соціальної роботи: підручн. / за ред. Т.В.Семігіної,
І.І.Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.
12. Шеремета П. Кейс – метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі / упор.:
П.Шеремета, Г.Каніщенко. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1999. – 80 с.
13. Як викладати ситуаційні вправи / за ред. О.І. Сидоренка. – К.: Центр інновацій та розвитку,
1999. – 64 с.
14. Галагузова А.Н. Социально-педагогические задачи: учебное пособ. для студентов вузов,
специальность “Социальная педагогика”. – М.: Владос, 2008. – 191 с.
15. Барнс Л., Кристенсен К., Хансен Э. Преподавание и метод конкретных ситуаций: перевод с
англ. / под ред. А. Наумова. – М.: Гардарики, 2000. – 501 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
362-368
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА