ЖАНРОВА ПАНОРАМА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В НАУКОВІЙ СФЕРі

  • Т.В. Зубенко
Ключові слова: Інтернет-комунікація, жанр, сайт, Інтернет-конференція, вебінар, стаття, форум, чат, наукова сфера

Анотація

Стаття присвячена проблемі становлення жанрової системи Інтернет-комунікації у
науковій сфері. Розглядаються особливості її складових з погляду лінгвістики.

Посилання

1. Єлисєєва С.В. Порівняльна характеристика наукових інтернет-конференцій і наукових
конференцій в реальному житті /С.В. Єлисєєва [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nevfil/2010_13/13-1.pdf
2. Компанцева Л.Ф. Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний
аспекти: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.02 [Електронний ресурс] / Л.Ф. Компанцева;
НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. – К., 2007. – 36 с. – укp. Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07klfpla.zip
3. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених):
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / С.А. Матвєєва; Донец.
нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с. – укp. Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06msapsu.zip
4. Фатурова В.М. Текст як засіб спілкування у Інтернет-середовищі //Вісник Прикарпатського
університету. Філософські і психологічні науки (за матеріалами виступів учасників звітнонаукової конференції Прикарпатського університету, 2003, Івано-Франківськ). – ІваноФранківськ: Плай, 2003. – Вип.2. – С.129-133.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
381-385
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ