СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІКИ СЕЛЕСТЕНА ФРЕНЕ

  • І.С. Бахов
  • Н.В. Гончаренко-Закревська
Ключові слова: Френе, французький, педагогіка, педагогічний експеримент, інновації

Анотація

У статті представлено аналіз сутності і теоретичних принципів педагогіки С. Френе, що включає становлення і розвиток історико-педагогічних умов творчості педагога. Наголошується, що на ідеї діяльнісного навчання ґрунтуються погляди французького вченого С. Френе про роль навичок читання
і письма в навчанні, який відстоює природні методи навчання, за яких уміння читати і писати буде зрозумілою дітям життєвою необхідністю, вони почнуть самостійно розвиватись у вихованців як навички. Система С. Френе розкриває особливе розуміння природи і процесу розвитку дитини.

Посилання

1. Быстрицкая Я. Педагогика Селестена Френе: основные представления / Я. Быстрицкая // Школа – парк: дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2003. – № 2. – С. 6–8.
2. Валлон А. Педагогические и психологические идеи романа-трактата Ж.-Ж.Руссо / А. Валлон // Ж.-Ж. Руссо Педагогические сочинения : в 2 т. Т.2 / под ред. Г.Н. Джибладзе ; сост. А.Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1981. – С. 269–299.
3. Вульфсон Б.Л. Педагогическая мысль в современной Франции / Б.Л. Вульфсон. – М. : Педагогика, 1983. – 184 с.
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
5. Дьюи Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи ; пер. с англ. – М. : Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с.
6. Идея школы Френе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://balla.ru.
7. Кумарин В. Аксиомы Песталоцци и психология / В. Кумарин // Народное образование. – 2002. – № 4. – С. 219–225.
8. Легран Л. Френе и совершенность. Перспективы. Вопросы образования / Л. Легран. – Изд-во ЮНЕСКО, 1985. – № 1. – С. 136–144.
9. Лиссарраг Ф. Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого пира / Ф. Лиссарраг ; пер. с франц. Е. Решетниковой. – М. : Новое литературное обозрение, 2008. – 176 с.
10. Лобок А.М. Ответ г-ну Ле Боеку / А.М. Лобок // Школьные технологии. – 1996. – № 3. – С. 36–56.
11. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. Т.1 / И. Песталоцци ; под ред. В.А. Ротенберга, В.М. Кларина. – М. : Педагогика, 1981. – 336 с.
12. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. Т. 2 / И.Г. Песталоцци ; под ред. В.А. Ротенберга, В.М. Кларина. – М. : Педагогика, 1981. – 405 с.
13. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо. – 2-е изд. – М. : Книгоиздательство К.И. Тихомирова, 1911. – 756 c.
14. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения : в 2-х т. / Ж.-Ж. Руссо ; под ред. Г.Н. Джибладзе ; сост. А.Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1981. – 656 с.
15. Суржикова І.А. Педагогіка Селестена Френе з погляду сучасності / І.А. Суржикова // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 121–130.
16. Френе С. Избранные педагогические сочинения / С. Френе ; пер. с франц. ; сост., общ. ред. и вступ. ст. Б.Л. Вульфсона. – М. : Прогресс, 1990. – 304 с.
17. Freinet C. Essai de psychologie sensible. Appliquee a l’education / С. Freinet. – Neuchatel, 1966. – 157 p.
18. Freinet E. Erziehung ohne Zwang: der Weg Célestin Freinets / Elise Freinet. Hrsg. und aus dem Franz. übers. von Hans Jörg. – Stuttgart : Klett-Cotta, 1997. – 188 s.
19. Szkołe, ludowa, Pisma wybrane. Wybór i oprac. Aleksander Lewin oraz Halina Semenowicz. Wstep Aleksander Lewin. Tłum. Halina Semenowicz. Wrocław ii, Zakł. Narodowy im Ossolińskich – Polska akad. nauk, 1976. – 580 s.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
18-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ