МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

  • С.І. Горбань
Ключові слова: художник сакрального живопису, технологія ситуаційного навчання, кейс-метод, професійна підготовка

Анотація

У статті здійснено спробу на основі аналізу можливостей технології ситуаційного навчання (кейс-методу) обґрунтувати необхідність її впровадження в професійну підготовку художників сакрального живопису. Розкрито напрями використання технології ситуаційного навчання як інструмента навчання й інструмента професійної діяльності. Наведено можливості технології ситуаційного навчання у формуванні професійної підготовки художників сакрального живопису

Посилання

1. Белоновская И. Моделирование проблемных ситуаций как средство формирования прогностических умений будущего юриста: монография. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. 192 с.
2. Бистрова Ю. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1 (4). С. 27–33.
3. Волкова Н. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Авкадемвидав, 2009. 616 с.
4. Волобуєва Т. Педагогічна технологія навчального дослідження. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2011. № 1 (8). С. 28–32.
5. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.
6. Добридень А. Використання інноваційних технологій у практичній роботі сучасного педагога. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. Вип. 6. Ч. 1. С. 107–112.
7. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально ориентированного обучения. URL: http://www.vshu.ru/lections.php2. Дата звернення: 27.12.2016.
8. Дубасенюк О. Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: зб. наук.-метод пр.; за ред. О. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. С. 3–14.
9. Канунникова Т. Взаимосвязь инновационных процессов в искусстве и художественной педагогике. Педагогика: традиции и инновации: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, 20–23 декабря 2013 г.) / ООО «Молодой ученый». Челябинск: Два комсомольца, 2013. С. 28–31.
10. Козяр М. Інноваційні технології навчання в діяльності ВНЗ. Проблеми та перспективи формування нац. гуманітар.-техн. еліти: зб. наук. пр. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. Вип. 38/39. С. 142–151.
11. Михайлова Е. Кейс и кейс-метод: общие понятия. Маркетинг. 1999. № 1. С. 109–117.
12. Саух П. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 443 с.
13. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: навч.-метод. посібник. Університет економіки та права «КРОК». Київ: Таксон, 2006. 88 с.
14. Соколова А. Плюсы и минусы внедрения новых технологий в университетском образовании. URL: http://sapa.ff.upjs.sk/images/files/132_665170977_Sokolova.pdf. Дата звернення: 27.12.2016.
15. Стрельніков В. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава: ПУЕТ, 2013. 309 с.
16. Товканець Г. Особливості застосування кейс-методу у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 20. С. 148–150.
17. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: Кондор, 2011. 628 с.
18. Федина В. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти» АПН України. Львів, 2009. 252 с.
19. Шаляпин О. Педагогика портретного искусства (педагогические принципы портретного образа в системе подготовки художника-педагога): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Моск. гос. пед. ун-т. Москва, 2011. 39 с.
20. Шевчук С. Реалізація інноваційних освітніх технологій у професійному навчанні. URL: http://hegelnet.org/kiev/Shevchuk-2013.pdf. Дата звернення: 18.06.2015.
21. Ягупов В. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 560 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
81-85
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ