АКМЕЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

  • І.М. Дяченко
Ключові слова: акмеологічний підхід, журналіст, компетентність, конкурентоспроможність, медіа-працівник, професійна підготовка, професіоналізм, формування

Анотація

У статті порушено проблему формування професійної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки. Розкрито сутність акмеологічного підходу до формування професійної компетентності майбутніх журналістів. Висвітлено наукові погляди на проблему журналістського професіоналізму й конкурентоспроможності. Окреслено професійний портрет сучасного журналіста. Здійснено спробу визначити зміст професійної компетентності майбутнього медіа-працівника

Посилання

1. Бурдье П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой; отв. ред., предисл. Н. Шматко. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2002. 160 с.
2. Вакуленко В. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки. Луганськ, 2008. 46 с.
3. Гетьманець М., Михайлин І. Сучасний словник літератури і журналістики. X.: Прапор, 2009. 384 с.
4. Житарюк М. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство. Львів, 2008. 416 с.
5. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». Відомості Верховної Ради. 1997. № 50.
6. Занфірова Т. Щодо деяких аспектів глобалізації і духовності. Духовність і громадянське суспільство в умовах глобалізації: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Андріївські читання»
15 грудня 2011 р. / за ред. В. Огаренка та ін. Запоріжжя: КПУ, 2011. С. 136–138.
7. Здоровега В. Європейський вибір: що брати з минулого, а чого вчитися українським ЗМІ. Про журналістику і журналістів: статті, есе, виступи. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. № 3 (27). 141 с.
8. Здоровега В. Підготовка журналістів: погляди збоку і зсередини. Про журналістику і журналістів: статті, есе, виступи. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. № 3 (27). 141 с.
9. Ильин В., Омаров М., Аверьянова Г., Золотовский В., Купчин Н., Ромашкин К. Образование в контексте глобализации. Высшее образование в России. 2008. № 7. С. 120–125.
10. Калмыков А., Коханова Л. Интернет-журналистика: учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Журналистика». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 383 с.
11. Михальченко В. Словарь социолингвистических терминов. Москва, 2006 312 с.
12. Настільна книга педагога. Упорядники: В. Андрєєва, В. Григораш. X.: Вид. група «Основа», 2006. 352 с.
13. Пронина Е. Психология журналистского творчества. М., 2002. 320 с.
14. Різун В. Основи журналістики у відповідях та заувагах. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2004. 80 с.
15. Свитич Л. Профессия: журналист. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2003. 255 с.
16. Смелкова З., Ассуирова Л., Савова М., Сальникова О. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты: учеб. пособие. 6-е изд. М.: Наука, 2009. 320 с.
17. Управління людськими ресурсами (понятійно-термінологічний словник): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г. Щокіна, О. Антонюка, М. Головатого. К.: МАУП, 2006. 496 с.
18. Шаповал Ю. Феномен журналістики: проблеми теорії. Рівне: Роса, 2005. 248 с.
19. Чемерис І. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2008. 19 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
91-95
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ