ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НУШ

  • В.О. Коваль
  • І.О. Погасій
Ключові слова: екологічна компетентність, компетентнісний підхід, майбутні вчителі початкової школи, форми і методи навчання, метод проектів

Анотація

Статтю присвячено вивченню актуальної проблеми, що пов’язана з формуванням екологічної ком- петентності в умовах інноваційного освітнього процесу. На основі вивчення досвіду вітчизняних і за- рубіжних науковців проаналізовано сутність понять «компетентність» та «екологічна компетентність». Розкрито особливості формування екологічної компетентності учнів майбутнім учителем початкової школи. Визначено методи та форми навчальної діяльності, що сприяють реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі під час вивчення предметів природничого циклу. Експериментально до- сліджено стан екологічної компетентності майбутніх фахівців.

Посилання

1. Баюрко Н.В. Використання проектних технологій у формуванні готовності майбутніх учителів до розвитку екологічної компетентності учнів. Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика: матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 16–17 жовтня 2015 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. 180 с.
2. Коваль В.О., Шевантаєва А.В. Формування екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі проектної діяльності. Молодий вчений. 2018. № 2.1/54.1. Лютий 2018. Спецвип. С. 55–58.
3. Мозуль І.В. Навчання природознавства в сучасній початковій школі. Навчальна програма спецкурсу, курс лекцій та методичні рекомендації: навч. посібник. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2017. 236 с.
4. Нова українська школа: порадник для вчителя / За заг. ред. Н.М. Бібік. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
5. Олійник Н.Ю. Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Х., 2005. 19 с.
6. Пархомець О.В. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту підготовки економістів. Вісник Житомирського державного університету. Вип. 50. 2009. С. 194–199.
7. Формування екологічної компетентності школярів. URL: http://baraboshko.byethost8.com/2016/03/22/ формування-екологічної-компетентнос/.
8. Шапран Ю.П. Екологічна компетентність майбутніх учителів біології: її сутність та діагностика. Zbiórraportównaukowych. “Postępy w nauce w
ostatnichlatach. Nowychrozwiązań”. (28.12.2012 – 30.12.2012). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamondtradingtour”, 2012. 100 s.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
108-111
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ