ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ НЕФІЛОСОФІВ (ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФСЬКОМЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD) В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ)

  • І.Є. Поліщук
  • М.В. Галіченко
Ключові слова: філософія, філософія та методологія науки, філософська освіта, філософське мислення

Анотація

У статті порушено проблему якості філософсько-методологічної підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD). Зроблено критичний аналіз рівня цієї підготовки. Відзначено недоліки вузькоспеціалізованих напрямів освіти, які ускладнюють процес пристосування молодих науковців до різних наукових традицій, міждисциплінарних досліджень, новітніх методологій, що прийняті в пост- некласичній науці.

Посилання

1. Авторська навчальна програма з дисципліни «Історія і філософія науки». / І. Є. Поліщук. Збірник авторських навчальних програм дисциплін із соціально-гуманітарної та методологічної підготовки. Херсон, 2018. С. 164–172. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6649.
2. Авторська навчальна програма з дисципліни «Філософія та методологія науки» / І. Є. Поліщук. Збірник авторських навчальних програм дисциплін із соціально-гуманітарної та методологічної підготовки. Херсон, 2018. С. 143–153. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6651.
3. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: Навч. посібник. К.: Либідь, 2006. 384 с.
4. Підготовка докторів філософії у Запорізькому національному університеті: навч.-метод. посіб. (В.І. Меняйло та ін. ). Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 152 с.
5. Поліщук І.Є. Про деякі аспекти методологічної підготовки сучасних науковців. Філософська освіта як підґрунтя методологічної підготовки магістрів та аспірантів: зб. наук. праць. Херсон: Айлант, 2008. С. 17–25.
6. Поліщук І.Є. Проблема застосування синергетичної методології в соціально-гуманітарних науках / І.Є. Поліщук, М.В. Галіченко. Південний архів.
Зб. наук. праць: Іст. науки. Херсон: ХДУ, 2010. Вип. 31–32. С. 26–34.
7. Поліщук І.Є. Філософська освіта як підґрунтя методологічної та світоглядної підготовки бакалаврів і магістрів в українському університеті. Педагогічні науки: Зб. наук. праць. Херсон, 2015. Вип. 68. С. 51–60.
8. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М.: «Наука», 1987. 240 с.
9. Філософія. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти. Проект. К.: Вид-во «Генеза», 1997. 20 с.
10. Філософія: підручник / І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.Г. Табачківський та ін. К.: Либідь, 2001. 408 с.
11. Хамітов Н. Історія філософії: проблема людини та її меж.: навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. К.: КНТ, 2016. 396 с.
12. Черніга Р. До дискусії про опублікування результатів дисертацій / Р. Черніга. Голос України. № 120. 5 липня
13. Шабанова Ю.О. Світоглядна компонента у формуванні стандартів підготовки докторів філософії в технічній сфері. Підготовка докторів філософії
(PhD) в умовах реформування вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5–6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2017. С. 190–192.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
144-149
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ