СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

  • В.В. Панченко
Ключові слова: дидактика, контроль, навчальна діяльність, студент, підхід, оцінка

Анотація

У статті порушено проблему тлумачення терміну «контроль навчальної діяльності студентів» у сучасній педагогічній науці. Виявлено, що більшість науковців розглядають контроль з точки зору інформаційно-констатувального, діяльнісно-навчального або рефлексивного підходів. На основі узагальнення педагогічних джерел визначено, що контроль є одним із дієвих засобів активізації роботи як студентів, так і викладачів

Посилання

1. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе / В.С. Аванесов. – М. : Исслед. центр, 1989. – 192 с.
2. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе / С.И. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1974. – 384 с.
3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.
4. Вишнякова С.М. Профессиональное образование : [словарь] / С.М. Вишнякова. – М. : Новь, 1999. – 535 с.
5. Головач Ю.В. Контроль рівня сформованості професійно-фонетичної компетенції студентів першого курсу мовного педагогічного вузу : автореф. дис. … на
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00. 01 / Ю.В. Головач. – Київ, 1997. – 25 с.
6. Кузьмина Н.В. Основы вузовской педагогики /Н.В. Кузьмина. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 1988. – 217 с.
7. Одерий Л.П. Основы системы контроля качества обучения / Л.П. Одерий. – Київ : ІСДО, 1995. – 131 с.
8. Левина М.М. Технология профессионального педагогического образования: [учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / М.М. Левина. – М. : Академия, 2001. – 272 с.
9. Педагогика : [учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений] / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – Изд. 3-е. – М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с.
10. Педагогика : [учеб. пособие для студентов вузов и пед. колледжей] / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.
11. Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе / Е.И. Перовский. – М. : Академия наук, 1960. – 511 с.
12. Романишина Л.М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу : дис. ... док. пед. наук : спец. 13.00.04 / Людмила Михайлівна Романишина. – Київ, 1998. – 329 с.
13. Русакова Л.М. Пути повышения эффективности контроля учебно-познавательной деятельности студентов : автореф. дис. … на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Л.М. Русакова. – К., 1989. – 16 с.
14. Савельева С.Н. Организация контроля и коррекции учебно-познавательной деятельности обучающихся в инженерно-технических вузах : автореф.
дис. … на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.09 / С.Н. Савельева. – Брянск, 1999. – 20 с.
15. Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах: [учебное пособие для студентов] /Н.А. Сорокин. – М. : Просвещение, 1986. – 128 с.16. Чаркіна О.А. Педагогічне тестування як засіб контролю за навчальним процесом у педагогічних університетах : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09 /Олена Анатоліївна Чаркіна. – Кривий Ріг, 2009. – 265 с.
17. Чернилевский Д.В. Технологии обучения в высшей школе / Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов. – М. : Экспедитор, 1996. – 288 с.
18. Якунин В.А. Педагогическая психология : [учеб. пособие] / В.А. Якунин. – 2-е изд. – СанктПетербург : Изд-во В.А. Михайлова, 2000. – 349 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
109-112
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ