ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Л.Г. Теремінко
Ключові слова: іноземна мова, іншомовна підготовка, професійна мобільність, готовність до професійної мобільності, фахівець з інженерії програмного забезпечення

Анотація

У статті проаналізовано психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови та дидактич- ний потенціал іншомовної підготовки у формуванні готовності до професійної мобільності. Доведено, що завдяки належній організації процесу вивчення іноземної мови не лише формуються навички й уміння іншомовного професійного спілкування, а й забезпечуються умови формування професійно мо- більних особистостей майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення, які зможуть адаптува- тися до радикальних змін навколишнього світу і проявляти свою професійну компетентність.

Посилання

1. Гальскова Н.Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области изучения иностранных языков. Иностранные языки в школе. Москва, 2000. № 3. С. 6–11.
2. Кердяшева О.В. Педагогические условия формирования готовности к профессиональной мобильности студентов в образовательном процессе вуза: дис. …. канд. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Воронеж, 2010. 204 с. URL: http://diss.rsl.ru/diss/07/0550/ 070550048. pdf.
3. Меркулова Л.П. Формирование профессиональной мобильности специалистов технического профиля средствами иностранного языка: дисс. ... докт. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Самара, 2008. 455 с.
4. Міхненко Г.Е. Формування інтелектуальної мобільності майбутніх ін-женерів в умовах освітнього середовища технічного університету: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2016. 245 с.
5. Теремінко Л.Г. Особливості професійної діяльності фахівців з інжене-рії програмного забезпечення в контексті формування готовності до професій-ної мобільності. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: Херсонський державний університет, 2017. Вип. LXXX. Том 3. С. 217–222.
6. Чіжова Н.В. Роль іноземної мови в формуванні професійної мо-більності майбутніх спеціалістів з реклами. Advanced Education. Київ, 2014. Вип. 1. С. 76–82.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
166-171
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ