ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У ЗМІСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)

  • М.Я. Антонец
Ключові слова: діти, навчання, освіта, виховання, диференціація

Анотація

У статті зроблено спробу висвітлити організаційно-управлінські, соціальнопедагогічні, структурні засади зовнішньої диференціації української радянської шкільної освіти і соціального виховання дітей у першій третині ХХ ст.

Посилання

1. Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія / Л.Д.Березівська. – К.: Богданова А.М., 2008. – 406 с.
2. Г-ій А. Сільськогосподарський нахил в сільській школі / А Г-ій // Путь просвещения. – 1924. – № 1. – С. 26-31.
3. Гринько Гр. Социальное воспитание детей / Гр. Гринько // Путь просвещения. – 1922. – № 1. – С. 1-52.
4. Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / за ред. С.А.Литвинова /М.С.Гриценко. – К.: Радянська школа, 1966. – 260 с.
5. Кант И. О педагогике / Иммануил Кант. – М.: Типо-литография Российкого Товарищества печатного и издательского дела, 1907. – 94 с.
6. Кац Я.А. Об индустриальной школе / Я.А.Кац // Путь просвещения. – 1924. – № 3. – С. 59-71.
7. Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 1 ноября 1922 г. на основании Постановления ІІІ сессии VІ созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г. – Харьков: издание Народного комиссариата просвещения УССР, 1922. – 75+ІІІ с.
8. Липинський В.В. Становлення і розвиток системи освіти в УСРР у 20-ті роки /В.В.Липинський: монографія. – Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000. – 247 с.
9. Немоловский И. К вопросу об индустриальной профессиональной школе /И.Немоловский //Путь просвещения. – 1922. – № 2. – С. 164-177.
10. Основные принципы единой трудовой школы //Народное образование в СССР: Общеобразовательная школа: Сборник документов. 1917-1973 гг. Сост.: А.А.Абакумов, Н.П.Кузин, Ф.И.Пузырев, Л.Ф.Литвинов. – М.: Педагогика, 1974. – С. 137-145.
11. Положение об единой трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики //Народное образование в СССР: Общеобразовательная школа: Сборник документов. 1917-1973 гг. /Сост.: А.А.Абакумов, Н.П.Кузин, Ф.И.Пузырев, Л.Ф.Литвинов. – М.: Педагогика, 1974. – С. 133-137.
12. Ряппо Я. Проблема воспитания и образования в Советском государстве /Я.Ряппо //Путь просвещения. – 1922. – № 4. – С. 1-17.
13. Ряппо Я. Профессиональная школа вместо общеобразовательной словесной школы / Я. Ряппо //Путь просвещения. – 1924. – № 1. – С. ІІІ-ХХІІІ.
14. Ряппо Я. Школьное строительство на селе / Я. Ряппо // Путь просвещения. –- 1924. – № 2. – С. 38-49.
15. Сухомлинська В.О. Диференційоване навчання в історії української школи / Сухомлинська О.В. // Диференційоване навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи: матеріали методологічного семінару АПН України. 20 листопада 2008 р. – К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 19-23.
16. Ярошенко О.Г. Диференціація навчання /О.Г.Ярошенко //Енциклопедія освіти /Акад. пед наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С.210-211.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
17-22
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ