СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

  • А.А. Проценко
Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, фізкультурно-оздоровча ком- петентність, здоров’язбережувальна компетентність,, підготовчий етап, нормативний етап

Анотація

У статті здійснено аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Розглянуто основні етапи становлення професійної, фізкультурно-оздоровчої, здоров’язбережувальної компетент- ностей. Проаналізовано основні тенденції системи професійної кваліфікації, готовність до педагогічної діяльності на основі набутих знань та умінь, критерії готовності майбутніх учителів фізичної культури: педагогічна спрямованість, методологічне мислення, рефлексія, оволодіння педагогічними діями та операціями.

Посилання

1. Сватьєв А.В. Підготовка майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (теоретико-методичний аспект) : [монографія] / А.В. Сватьєв. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – 520 с.
2. Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах :
автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Л.П. Сущенко. – К., 2003. – 45 с.
3. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя : автореф. дисс. ... докт. пед. наук / Н.Д. Хмель. – К., 1986 – 48 с.
4. Гриньова В.М. Суть понять «професіоналізм» та «професійна підготовка» / В.М. Гриньова // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Вип. 40. – Ч. 1. – Х. :ХНПУ, 2011. – С. 28–34.
5. Наумчук В.І. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор : автореф. дис. ... канд. пед.
наук / В.І. Наумчук ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 19 c.
6. Шабалина О.Л. Общепедагогическая подготовка учителя физической культуры в системе высшего профессионального образования : дисс. ... докт. пед. наук / О.Л. Шабалина. – М., 2003 – 320 c.
7. Гладкая И.В. Этапы становления профессиональной компетентности студентов педагогического вуза / И.В. Гладкая // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2013. – № 155. – С. 94–102 [Электронныйресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/etapy-stanovleniya-professionalnoy-kompetent
nostistudentov-pedagogicheskogo-vuza.
8. Загородня Л. Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності у майбутніх вихователів дошкільного закладу як складника їхнього позитивного професійного іміджу / Л. Загородня, Г. Барсуковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. –2013. – Вип. 47. – С. 14–20.
9. Радіонова О.Л. Сутність проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської
молоді / О.Л. Радіонова // Наукові записки КДПУ. Серія «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти» / ред. кол. : С.П. Величко та ін. – Вип. 9. – Ч. 3. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. –С. 58–61.
10. Табінська С.О. Термінологічні основи модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / С.О. Табінська //
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / ред. кол. :Т.І. Сущенко та ін. – Вип. 26 (79). – Запоріжжя : КПУ,
2012. – С. 384–388.
11. Сущенко А.В. Постановка проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання / А.В. Сущенко,
С.О. Табінська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / ред. кол. : Т.І. Сущенко та ін. – Вип. 23 (76). – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 467–473.
12. Максимчук Б.А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Б.А. Максимчук ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 18 c.
13. Зайцева Ю.В. Сучасний стан і проблеми підготовки вчителя до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах /
Ю.В. Зайцева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 112. – Т. 2. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – С. 126–129.
14. Захаріна Є.А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи в умовах сучасної парадигми освіти / Є.А. Захаріна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. –2011. – № 2. – С. 247–251.
15. Однолєток Т.В. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури як педагогічна проблема /Т.В. Однолєток, М.О. Лянной // Педагогіка, психологіята медико-біологічні проблеми фізичного виховання іспорту. – 2009. – № 9. – С. 107–109.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
121-125
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ