ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БРЕНДИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • І. В. Кучерак
Ключові слова: інновації, управління вищих навчальних закладів, бренд вищого навчального закладу, брендинг в освітній сфері

Анотація

статті розглянуто теоретичні аспекти формування бренду вищого навчального
закладу, особливості використання інноваційних технологій брендингу в сфері управління
вищими навчальними закладами, конкретизовано зміст поняття "бренд вищого навчального
закладу", визначено основні завдання брендингу в освітній сфері.

Посилання

1. Куклін О.В.. Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1186
2. Чернышева Екатерина Константиновна. Методы формирования бренд-системы
образовательного учреждения: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05 "Экономика и
управление народным хозяйством (маркетинг)" / Е. К. Чернышева.− Санкт-Петербург, 2011. −
19 с.
3. Селюков М.В., Шалыгина Н.П. Бренд-технологии в системе управления высшим учебным
заведением [Электронный ресурс] / М. В. Селюков, Н. П. Шалыгина // Современные
проблемы науки и образования. – 2012. – № 5 (43). – Режим доступа к журналу:
http://www.science-education.ru/105-7193
4. Макашев О.М. Бренд: учебное пособие для вузов / О. М. Макашев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004. − 207с.
5. Быков И. А. Технологии брендинга / И. А. Быков. – СПб. : факультет журналистики СПбГУ,
2009. − 70 с.
6. Cotler F. Lateral Marketing: New Techniques for Finding Breakthrough Ideas [Text] / F. Cotler,
Fernando Trias de Bez. − М.: Neva, 2004. - 192 p.
Опубліковано
2013-01-28
Сторінки
300-303
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ