ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • Н .А. Суховієнко
Ключові слова: система підготовки, професійна діяльність, вихователь, дошкільна освіта, старший дошкільний вік, дошкільний навчальний заклад, узагальнення

Анотація

У статті проаналізовано специфіку системи підготовки майбутніх вихователів у галузі освіти дошкільного циклу до формування узагальнень у дітей старшого дошкільного віку. Належна увага приділяється вимогам: завданням, принципам, компетентностям, компонентам, етапам, умовам та рівням
підготовки вихователя до роботи з дітьми з формування узагальнень. Результати дослідження набули практичності завдяки реалізації у роботі «Методика діагностики сформованості узагальнень у дітей старшого дошкільного віку».

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти /А.М. Богуш, Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.В. Гавриш. – К., 2012. – 26 с.
2. Зданевич Л.В. Неперервна педагогічна освіта як ефективна умова підготовки майбутніх фахівців /Л.В. Зданевич // Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технології їх реалізації : матер. виїзн. засід. наукової школи із проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті (м. Хмельницький, 14–16 травня 2009 р.) / за ред. С.О. Сисоєвої. – Хмельницький, 2009. – С. 334–335.
3. Машовець М.А. Підготовка сучасного педагога до дітей дошкільного віку в умовах мінливого соціуму /М.А. Машовець // Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. – 2015. – № 4 (48). – С. 339–347.
4. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (діагностичний аспект) : [навчально-методичний посібник] / Н.П. Гагаріна. – Кіровоград : КЗ «КОІППО освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 68 с.
5. Підлипняк І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти / І. Підлипняк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – № 44. –
С. 28–34.
6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад.] / Т.І. Поніманська. –К. : Академ-видав, 2006. – 456 с.
7. Починок Є.А. Компетентність як фундаментальна професійна якість майбутнього вчителя початкових класів / Є.А. Починок // Імідж сучасного педагога. –
2012. – № 7 (126). – С. 41–43.
8. Трофаїла Н. Теоретичний аналіз поглядів учених на особливості професійної підготовки майбутніх вихователів / Н. Трофаїла [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5430.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
129-133
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ