РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

  • О.Я. Тимофєєва
Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, педагогічні умови, експеримент, цінності, гуманітарні дисципліни

Анотація

У статті надано результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв, охарактеризовано основні напрями роботи щодо структурування змісту гуманітарних дисциплін відповідно до базових ціннісних орієнтацій соціально-комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв, розкрито особливості розвитку навичок міжособистісної взаємодії з використанням діалогових технологій.

Посилання

1. Ганаба С. Історична освіта у методологічному фокусі інтерсуб’єктивності : [монографія] / С. Ганаба. –Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац.
ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – 152 с.
2. Макогончук Н. Методика педагогічного експерименту з формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби
України / Н. Макогончук // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць / ред. В. Стасюк та ін. – К. : НУОУ, 2013. – С. 93–97.
3. Галузевий стандарт вищої освіти. Напрям підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» //Міністерство освіти і науки України: офіц. вид. – К. :
Видав Інформ ОНМА, 2012. – 30 с.
4. Тенищева В. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции : автореф. дисс. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая
педагогика, история педагогики и образования» /В. Тенищева ; ГОУ ВПО «Московский государственный лингвистический университет». – М., 2008. – 40 с.
5. Торский В. Управление судовыми экипажами =Ships’ Crew Management : [учеб.-практ. пособ.] / В. Торский, В. Топалов. – 2-е изд. исправ. и допол. – О. :
Астропринт, 2011. – 244 c.
6. Фромм Е. Мати чи бути? / Е. Фромм. – пер. зангл. – К. : Укр. письм., 2010. – 222 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
134-139
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ