СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • І.А. Філімонова
Ключові слова: професійна компетентність, структура професійної компетентності, компоненти, критерії, показники, інженер-педагог, фахівець-технолог

Анотація

У статті розкриваються основні підходи до структурування професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій. Автором запропоновано власне бачення структури професійної компетентності як складної єдності взаємопов’язаних компонентів. Здійснено спробу
оптимізації складників професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій. Характеризуються компоненти (мотиваційно-ціннісний, гностично-діяльнісний, особистісно-рефлексивний), що дозволять забезпечити успішний результат та надати майбутнім фахівцям високий рівень знань, умінь та навичок.

Посилання

1. Білик В.В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / В.В. Білик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 25. ‒ С. 219–225.
2. Брюханова Н.О. Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Н.О. Брюханова // Проблеми
інженерно-педагогічної освіти. – Харків, 2012. – Вип. 34–35. – С. 8–13.
3. Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога / Эвальд Фридрихович Зеер. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 120 с.
4. Каньковський І. Система професійної підготовки майбутнього інженера-педагога автотранспортного профілю : автореф. дис. … докт. пед. наук / І.Є. Каньковський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2014. – 44 с.
5. Коваленко О.Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу : [монографія] / О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, О.О. Мельниченко. – Харків : УІПА, 2007. – 162 с.
6. Концепція розвитку інженерно–педагогічної освіти в Україні : проект / Укр. інж.-пед. акад. ; керівник авт. кол. О.Е. Коваленко. – Харків, 2004. – 19 с.
7. Прокофьева А.Г. Формирование профессионально-педагогической компетентности будущих специалистов в современной информационной образовательной среде вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А.Г. Прокофьева. – Самара, 2008. – 24 с.
8. Рупрехт Р. Инженерно-педагогические компетенции / Р. Рупрехт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.madi.ru/igip_journal/34/9.html.
9. Сулима Т.С. Формування творчих педагогічних умінь як складової професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання / Т.С. Сулима //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2012. – Вип. 32. – С. 432–436.
10. Тархан Л.З. Теоретичні і методичні основи формування дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. … докт. пед. наук :
спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.З. Тархан. – К., 2008. – 40 с.
11. Юртаєва О.О. Розвиток професійно-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання будівельного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 /О.О. Юртаєва. – К., 2011. – 366 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
140-145
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ