СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

  • О.І. Юхимець
Ключові слова: комунікативна компетентність, компоненти комунікативної компетентності, професійна підготовка, майбутні правознавці, юридична клініка

Анотація

У статті визначено поняття комунікативної компетентності майбутніх правознавців, розглянуто основні наукові дослідження щодо структури комунікативної компетентності майбутніх правознавців, з’ясовано компоненти та складники комунікативної компетентності майбутніх правознавців, визначено роль юридичної клініки у формуванні комунікативної компетентності майбутніх правознавців

Посилання

1. Про юридичні клініки : Закон України від 03.08.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06.
2. Князєва С.В. Структура професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з правознавства / С.В. Князєва [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2011_13/files/P1311_17.pdf.
3. Кожем’яко Н.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /Н.В. Кожем’яко. – К., 2015. – 250 с.
4. Проект Тьюнінг: вступне слово [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pca.com.ua/.../proekttyuning-formuvannya-yedinogo-yevropejskogo-standartuvishhoyi-osviti/‎
5. Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій / О.С. Федорчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00603033_0.html.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
151-154
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ