ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (на основі курсу «Теорія та практика перекладу»)

  • О.О. Яременко-Гасюк
Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, іншомовна компетентність, педагогічний дизайн, когнітивна психологія

Анотація

Стаття описує особливості дидактичного забезпечення процесу навчання та формування іншомов- ної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням положень когнітивної психології, що вивчає процеси сприйняття й отримання нового знання, а також пояснює механізми мислення. Розглядається авторська методика педагогічного дизайну системи занять з іноземної мови (англійська), поєднаних загальною дидактичною метою, що враховує такий психологічний конструкт, як когнітивні схеми, за допомогою яких людина отримує, аналізує та засвоює інформацію.

Посилання

1. Бершадский М.Е. Когнитивная образовательная технология: построение когнитивной модели учащегося и ее использование для проектирования учебного процесса / М.Е. Бершадский // Школьные технологии. – 2005. – № 5. – С. 73–83.
2. Бершадский М.Е. Когнитивные смыслы образования / М.Е. Бершадский // Школьные технологии. –2005. – № 5. – С. 13–17.
3. Бодина О.Г. Дизайн мультимедийного сопровождения учебных занятий / О.Г. Бодина //Основы педагогического дизайна и опыт его использования для проведения занятий в очной и заочной формах на курсах по повышению ИКТ-компетентности : матер. интернет-конфер. – С. 119–124. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ito-center.ifmo.ru/download/05_.pdf.
4. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : [навч. посіб.] / О.П. Буйницька. – К. – 240 с.
5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : [підруч.] / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. літ-ри, 2016. – 384 с.
6. Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов : [навч. посіб.] / Л.І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2008. – 256 с.
7. Нагорна Г.О. Специфічні особливості діагностики професійного мислення майбутніх вчителів /Г.О. Нагорна // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2.
8. Нассер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии / У. Нассер. – Благовещенськ : БГК им. И.А. Бодуэна де Куртензи, 1998. –
230 c.
9. Солсо Р. Когнитивная психология. – 6-е изд.. – СПб.: Питер, 2006. – 589 с.
10. Тименко В.П. Педагогічний дизайн у вищих професійних навчальних закладах технічного профілю / В.П. Тименко // Дизайн-освіта майбутніх фахівців на сучасному етапі освітньої практики : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5210.
11. Фетискин М.П. Психоэмоциональное обеспечение компьютерного обучения / М.П. Фетискин // Психологические проблемы применения ЭВМ в процессе обучения. – М., 1990. – С. 78–92.
12. Шампанер Г.М. Педагогические основы создания и использования технологии мультимедиа в образовательном процессе : дис. … канд. пед. наук : спец.
13.00.08 / Г.М. Шампанер. – Баранул, 2000. – 169 с
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
155-160
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ