ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОСНОВНА ВИМОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Ю.Ю. Мосейчук
Ключові слова: культура здоров’я, майбутні вчителі фізичної культури, ціннісне ставлення, внутрішня мотивація, принцип ціннісної орієнтації студентів, освітнє середовище

Анотація

У статті основну увагу зосереджено на потребі формування в майбутніх учителів фізичної культури ціннісного ставлення до власного здоров’я та виховання внутрішньої мотивації потреби у формуванні високого рівня культури здоров’я. Обґрунтовано доцільність такої діяльності в закладах вищої освіти, розкрито практичні шляхи створення позитивного освітнього середовища, що впливає на формування ціннісного ставлення студентів факультетів фізичного виховання до культури здоров’я.

Посилання

Мосейчук Ю. Теоретико-методологічні основи формування культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури : монографія. Чернівці : Місто, 2018. 436 с.
2. Воронін Д. Здоров’язберігаюча компетентність студента в соціально-педагогічному аспекті. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 2. С. 25–28.
3. Кубович О. Теоретичні передумови формування культури здорового способу життя студентської молоді. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві. 2012. № 3. С. 218–222.
4. Максимчук Б. Теоретичні і методичні основи формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання : дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2017. 555 с.
5. Петрица П. Шляхи та засоби формування культури здоров’я студентів. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції, Тернопіль, 18–22 листопада 2013 р. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2013. С. 209–212.
6. Мальцева О. Здоров’я вчителя – один із важливих чинників професійної та творчої самореалізації педагога. Здоров’я та фізична культура. Шкільний світ. 2011. № 3. С. 1–5.
7. Лобода В. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів на заняттях з фізичного виховання. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП О.О. Жовтий, 2016. Вип. 13. С. 28–33.
8. Джуринський П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності : автореф. дис. …. докт. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2013. 43 с.
9. Кулюткин Ю. Личностно ориентированное обучение и его педагогический смысл. Современные ориентиры в образовании педагогов. Санкт-Петербург : Иркутск, 1998. С. 9–24.
Опубліковано
2019-09-26
Сторінки
128-133
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ