СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Тетяна Григорівна Король
Ключові слова: перекладацька компетентність, контроль у навчанні перекладу, майбутні філологи, види контролю, засоби контролю, оцінювання якості перекладу

Анотація

У статті представлено результати комплексного аналізу сучасних наукових вітчизняних та зарубіжних джерел у галузі лінгвістики й перекладознавства, психології й психолінгвістики, дидактики й методики навчання іноземних мов і перекладу, пов’язаних із проблемою контролю сформованості в майбутніх філологів перекладацької компетентності. Автор статті розглядає теоретичні аспекти реалізації контр­олю загалом і тестування зокрема в методиці навчання іноземних мов з точки зору їх можливої адап­тації до потреб здійснення контролю сформованості у студентів перекладацької компетентності. Пред­ставлений аналіз відповідних лінгвістичних і перекладознавчих джерел довів необхідність в уточненні змісту та функцій перекладознавчого аналізу тексту для розробки системи контролю перекладацької компетентності. Адже глибше вивчення й розуміння лексико-граматичних, стилістичних та структурних особливостей текстів різних галузей знань є корисними з точки зору оцінки їхнього рівня складності, а також подальшої деталізації структури перекладацької компетентності. Чинні підходи та моделі оцінки якості перекладу також підлягають ретельному розгляду з метою створення на їх основі мотивувальних та практичних засобів контролю, які можуть ефективно використовуватися в навчальному процесі.

Спираючись на відповідні психологічні й психолінгвістичні джерела, автор пропонує контролювати й оцінювати не лише продукт, а й процес перекладу з метою отримання надійної й валідної інформа­ції щодо рівня сформованості у студентів перекладацької компетентності, у тому числі й за рахунок розробки системи так званого перехресного контролю або оцінювання з різних позицій та під різним кутом зору. У цьому контексті органічне поєднання контролю з боку викладача, само- й взаємоконтро­лю є не лише запорукою створення ефективної системи контролю сформованості у студентів перекла­дацької компетентності, а й передумовою формування й вдосконалення у них належних навичок, умінь і стратегій само- й взаємоконтролю, необхідних для здійснення професійної перекладацької діяльності. Розробка таких засобів контролю також вимагає урахування особливостей пам’яті, мислення, твор­чих здібностей майбутніх філологів, що дозволяє реалізувати індивідуалізований та диференційований підходи до контролю сформованості перекладацької компетентності загалом. Як наслідок, визначено теоретичні передумови ефективної організації такої системи контролю в умовах вітчизняних закладів вищої освіти та виокремлено перспективні напрями подальших досліджень.

Посилання

1. Гончарова Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тернопіль, 2015. 20 с.
2. Княжева Е. Переводческий анализ текста и качество перевода. Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2012. № 1. С. 170–174.
3. Лазарева О. Переводческий анализ – основа качественного перевода (из опыта обучения в неязыковом вузе). Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 3 (45). С. 103–106.
4. Циган Л. Експериментальна перевірка ефективності методики контролю рівня сформованості усної перекладацької компетенції у майбутніх філологів. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2010. Вип. 18. С. 130–139.
5. Черноватий Л. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця : Нова книга, 2014. 376 с.
6. Colina S. Further Evidence for a Functionalist Approach to Translation Quality Evaluation. Target. 2009. № 21. P. 235–264.
7. Martinez Mateo R. A Deeper look into metrics for translation quality assessment (TQA) : A case study. Miscelánea : a Journal of English and American Studies. 2014. № 49. P. 73–94.
8. Stejskal J. Quality Assessment in Translation. Multilingual. 2006. № 80 (17). P. 41–44.
9. Williams M. Translation Quality Assessment: An Argumentation-Centred Approach. 2004. Ottawa, Canada : University of Ottawa Press. 188 p.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
54-60
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ